Wanneer heb ik recht op outplacement?

Sedert 1 december 2007 is de nieuwe reglementering van CAO 82bis inzake outplacement van toepassing.

Outplacement is een geheel van diensten en adviezen, die door een dienstverlener (outplacementbureau), op kosten van de ex-werkgever wordt verleend aan een ontslagen werknemer met als doel de ontslagen werknemer te helpen bij het vinden van een nieuwe job of activiteit als zelfstandige.

Het recht op outplacement geldt voor alle ontslagen werknemers (behalve in geval van ontslag om dringende reden of in het kader van de pensioenaanvraag) die ten minste 1 jaar anciënniteit in de onderneming hebben en 45 jaar of ouder zijn.

De werkgever moet aan deze ontslagen werknemers verplicht een outplacement aanbieden en dit binnen 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst (= einde gepresteerde opzeggingstermijn of laatst gepresteerde dag bij verbreking van de arbeidsovereenkomst). De werknemer beschikt over 1 maand om het aanbod van de werkgever al dan niet te aanvaarden. Weiger je een geldig aanbod of reageer je niet binnen de gestelde termijn kan een sanctie volgen van de RVA (verlies van het recht op werkloosheidsuitkeringen).

Op het vlak van de inhoud en de kwaliteitseisen van het outplacement heeft CAO 82bis tal van verbeteringen aangebracht.

De maximumtermijn van het outplacement is vastgelegd op 12 maanden, opgedeeld in 3 fases:

  • eerste 20u binnen eerste 2 maanden;
  • volgende 20u binnen maximum 4 maanden volgend op eerste periode van 2 maanden;
  • laatste 20u binnen maximum 6 maanden volgend op tweede periode.

De overgang van de ene fase naar de andere verloopt automatisch.

Neem contact op met het BBTK secretariaat als je vragen hebt rond de aangeboden outplacementbegeleiding of hoe te reageren bij het uitblijven van een aanbod vanwege je ex-werkgever.