Aanpassingen stelsel tijdskrediet (2)

Door: Marc Verboom | Op: 23/04/2017

Regering vertraagt afspraken en snoeit in bepaalde uitkeringen

Regering vertraagt de afspraken tussen vakbonden en werkgevers in CAO 103ter van eind december 2016. De nieuwe regels inzake tijdskrediet (zie bericht dd. 27/12/2016) zouden ten laatste ingaan op 1 april 2017. Het ging (samengevat) om:
  • de uitbreiding van het recht op tijdskrediet met zorgmotief tot maximaal 51 maanden; dit geldt voor de zorgmotieven opvoeding van een kind tot 8 jaar, bijstand of verzorging van een ernstig ziek gezins- of familielid tot de 2de graad, bijstand of verzorging aan minderjarig zwaar ziek kind of aan minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is, bijstand verlenen bij palliatieve zorgen en zorg dragen voor een gehandicapt kind tot 21 jaar;
  • de mogelijkheid om voortaan ook de arbeidsprestaties met 1/5 (onder bepaalde voorwaarden) te verminderen voor werknemers met twee deeltijdse functies bij twee verschillende werkgevers en het totaal van de arbeidstijd bij de twee werkgevers minstens een voltijdse tewerkstelling is;
  • de mogelijkheid om tijdskrediet met zorgmotief op te nemen voor de ouders en kinderen van de wettelijk samenwonende partner.
     

1. Uitstel uitbreiding

Om de stand van zaken goed te begrijpen moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds het recht op tijdskrediet (aanvraag bij de werkgever) en anderzijds het recht op uitkeringen van de RVA tijdens de periode van het tijdskrediet.

Ten laatste tegen 1 april 2017 zou de regering een KB uitvaardigen om het recht op uitkeringen in lijn te brengen met het openen van het recht op tijdskrediet. Tot nu toe is het recht op uitkeringen immers beperkt tot 48 maanden. Het bewuste KB met de uitbreiding van de uitkeringen van 48 tot 51 maanden is er niet (door geruzie onder de regeringspartijen en omdat sommige partijen van de gelegenheid wensten gebruik te maken om nogmaals besparingen door te voeren in het stelsel van het tijdskrediet). Het wordt pas (voorlopig) verwacht tegen 1 juni 2017. 2 maanden later dan voorzien.

Gevolgen  

Een werknemer die tussen 1 april en 31 mei 2017 een nieuwe aanvraag doet voor tijdskrediet met zorgmotief heeft recht op 51 maanden, maar zal slechts gedurende 48 maanden een uitkering van de RVA ontvangen.
Dus de uitbreiding van 48 naar 51 maanden wordt nu door de werknemers zelf betaald.


2. Lagere uitkeringen

De regering besliste om de uitkeringen voor het tijdskrediet met motief te verlagen voor de werknemers die meer dan 5 jaar anciënniteit hebben bij hun werkgever.
De maatregel gaat in voor nieuwe aanvragen of verlengingsaanvragen die aan de werkgever ter kennis worden gebracht na 31 mei 2017. Dit betekent dat werknemers die aan hun werkgever nog een aanvraag doen voor 1 juni 2017 de oude hogere uitkering ontvangen. In dit geval is de periode met uitkeringen echter beperkt tot 48 maanden (en niet de volledige periode van 51 maanden, zie punt 1).Uitkeringen tijdskrediet met motief (per maand):

  voltijds TK                   halftijds TK                   1/5 TK             
< 5 jaar anciënniteit 490,65 245,32 161,55
> 5 jaar anciënniteit(oud)                                              645,20 327,09 161,55
> 5 jaar anciënniteit
(nieuw)
567,92 286,21 161,55
verschil - 77,28 - 40,89  -


Een werknemer met meer dan 5 jaar anciënniteit bij zijn werkgever en die gedurende 48 maanden zijn arbeidsprestaties met de helft vermindert in het kader van het tijdskrediet met motief zou voor een periode van 4 jaar 15.700 euro aan uitkeringen ontvangen. Met de besparingen is dit 13.738 euro of een verlies van 1.962 euro.

Na het verhogen van de leeftijd voor een landingsbaan (van 50 naar 60 jaar) en het beperken van de gelijkstellingen voor de berekening van het pensioen worden nu ook de uitkeringen voor de 50 plussers in thematisch verlof vanaf 1 juni drastisch verminderd met ongeveer 140 euro bij een halftijdse vermindering van de arbeidsprestaties en met 68 euro bij een 1/5 vermindering van de arbeidsprestaties. Hierdoor wordt de effectieve zorgnood van 50 plussers voor hun ouders beknot.

Uitkeringen thematisch verlof ouder dan 50 jaar (per maand):

                                                    voltijds                       halftijds                   1/5                            
bedrag tot 1/6 802,52 680,62 272,25
bedrag vanaf 1/6 802,52 540,93 204,19
verschil - - 139,69 -68,06


3. Uitstel verhoging uitkeringen voor alleenstaanden

De afspraken tussen vakbonden en werkgevers uit het Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2017 - 2018 betreffende de verhogingen voor de éénoudergezinnen en jonger dan 50 jaar worden dan weer door de regering uitgesteld van 1 april tot 1 juni 2017.

Uitkeringen thematisch verlof jonger dan 50 jaar (per maand):

  voltijds                         halftijds                    1/5                         
bedrag tot 1/6
bedrag vanaf 1/6 (maar had in voege moeten gaan vanaf 1/4)                                             
802,52
1107,48

 
401,25
553,73

 
183,06
221,50

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek