Protocolakkoord logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 23/04/2017

Sectoraal akkoord voor werknemers uit PC 226 voor 2017 - 2018

KOOPKRACHT

Verhoging van de barema's en reële lonen met 1,1% vanaf 1/9/2017 (dus maximale invulling van de loonnorm).

Vanaf 2019 wordt overgestapt naar een jaarlijkse indexering in januari op basis van de evolutie van de gezondheidsindex gedurende het vorige kalenderjaar.

De 2 indexeringen in het jaar 2017 (januari en ???) worden volgens het huidige indexmechanisme (+ 1,4%) toegepast. De indexering met 1,4% in de loop van 2018 wordt toegepast per 1/1/2018.


WOON-WERKVERKEER

De terugbetaling van het woon-werkverkeer met eigen vervoer wordt vanaf februari 2018 verhoogd met 4,2%.
De fietsvergoeding wordt vanaf februari 2018 verhoogd van 0,22 naar 0,23 euro per kilometer.


TIJDSKREDIET

De regering heeft sterk gesnoeid in het tijdskrediet. Zo is het tijdskrediet zonder motief geschrapt en werd de leeftijd voor de landingsbanen opgetrokken naar 60 jaar. De wettelijke afwijkingen hierop worden volledig ingevuld:
 • tijdskrediet met motief (voltijds en halftijds) gedurende 36 maanden voor opleiding;
 • tijdskrediet met motief (voltijds en halftijds) voor het verlenen van zorgen gedurende 51 maanden;
 • landingsbaan vanaf 55 jaar (halftijds en 1/5) in geval van 25 jaar loopbaan en waarvan ten minste 5 jaar (of 7 jaar) in de voorgaande 10 jaar (of 15 jaar) in een zwaar beroep.

Bij een landingsbaan bedraagt de aanvullende sectorale premie 80 euro bij een vermindering van de prestaties met 1/5 onbeperkt in de tijd en 100 euro in geval van halftijds tijdskrediet gedurende 36 maanden.

In geval van collectief ontslag wordt de verbrekingsvergoeding berekend op basis van het fictief voltijds loon.

De drempel voor de gelijktijdige afwezigheid in gevolge tijdskrediet blijft vastgesteld op 7% in de onderneming. Hiervan kan worden afgeweken op ondernemingsvlak via een CAO of het arbeidsreglement.


BRUGPENSIOEN (SWT)

De leeftijd van het brugpensioen is door de regering op 62 jaar gebracht. Alle mogelijke afwijkingen worden in de sector mogelijk gemaakt:
 • 60 jaar en 40 jaar loopbaan voor mannen en 31 jaar voor vrouwen in 2015, 32 jaar in 2016 en 33 jaar in 2017;
 • 58 jaar en 33 jaar loopbaan in geval waarvan 20 jaar nachtarbeid of 5 jaar in een zwaar beroep in de laatste 10 jaar of 7 jaar in een zwaar beroep de laatste 15 jaar, mits ontslag in 2017 en ten minste 58 jaar op uiterlijk 31 december 2017 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • 59 jaar en 33 jaar loopbaan in geval waarvan 20 jaar nachtarbeid of 5 jaar in een zwaar beroep in de laatste 10 jaar of 7 jaar in een zwaar beroep de laatste 15 jaar, mits ontslag in 2018 en ten minste 59 jaar op uiterlijk 31 december 2018 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • 58 jaar en 40 jaar loopbaan, mits ontslag in 2017 en ten minste 58 jaar op uiterlijk 31 december 2017 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • 59 jaar en 40 jaar loopbaan, mits ontslag in 2018 en ten minste 59 jaar op uiterlijk 31 december 2018 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

Bij overgang van halftijds of 1/5 tijdskrediet wordt de aanvullende uitkering brugpensioen berekend op het fictief voltijds loon.


OPLEIDINGEN

Momenteel worden gemiddeld 6 dagen opleiding over 2 jaar toegekend per bediende. Een groeipad naar gemiddeld 10 dagen over 2 jaar is uitgetekend (elke CAO periode van 2 jaar 1 dag meer):
 • 2017 - 2018: gemiddeld 7 dagen;
 • 2019 - 2020: gemiddeld 8 dagen;
 • 2021 - 2022: gemiddeld 9 dagen;
 • 2023 - 2024: gemiddeld 10 dagen.

Procedure (in bedrijven met overlegorganen):

Voorafgaandelijke bespreking in de overlegorganen (OR, CPBW, vakbondsafvaardiging) van het opleidingsplan.
Tussentijdse bespreking of evaluatie van dit opleidingsplan in de overlegorganen voor het einde van het eerste jaar van elke CAO periode op basis van een sectoraal vastgelegd rapporteringsmodel.
Eindevaluatie van dit opleidingsplan in de overlegorganen na afloop van de CAO periode op basis van een sectoraal vastgelegd rapporteringsmodel.


TEWERKSTELLINGSBEID

Met middelen van het Sociaal Fonds binnen de sector zullen initiatieven genomen worden ter bevordering van de tewerkstelling van bepaalde doelgroepen (ouderen, jongeren, ...).


OCCASIONEEL TELEWERK

Verder bevat het protocolakkoord een aanbeveling m.b.t. het telewerk. De aanbeveling aangaande het structureel telewerk (zoals voorzien in het akkoord 2015 - 2016) wordt uitgebreid tot het occasioneel telewerk. Er wordt aanbevolen in de bedrijven een kaderakkoord af te sluiten met volgende elementen:
 • frequentie van het telewerk;
 • dagen en uren waarop telewerk wordt verricht;
 • tijdstippen waarop de bediende bereikbaar moet zijn;
 • technische ondersteuning voor de telewerker;
 • kosten van het telewerk;
 • voorwaarden en regels voor de uitstap uit het telewerk;
 • plaats van het telewerk.


SYNDICALE PREMIE


Verhoging van de syndicale premie vanaf 2018.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek