Sociale dumping: ook in dienstensector

Door: Marc Verboom | Op: 16/03/2017

Sociale dumping ondergraaft solidariteit

Sociale dumping bestaat niet alleen in de transport- en bouwsector. Ook de dienstensector wordt er meer en meer mee geconfronteerd. Zo is de tewerkstelling van Indische werknemers in de ICT-sector hier ten lande in opmars. Dat is een gevolg van een laks bilateraal akkoord tussen België en India en het gemakkelijk toekennen van werkvergunningen voor hoogopgeleide werknemers.

Het gevolg tekent zich op het terrein af ... Indische IT'ers werken aan een lage loonkost voor de werkgever, hetgeen druk zet op duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling voor Belgische IT'ers. Voor de duidelijkheid: BBTK heeft geen probleem met tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten hier, maar dat moet dan wel aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als hun binnenlandse collega's gebeuren. En aan dezelfde loonkost. In alle andere gevallen krijg je een recept voor sociale dumping.

Zowat 10% van alle in de IT-sector tewerkgestelde werknemers zijn Indiërs, die hier maar liefst 5 jaar lang als gedetacheerde kunnen werken. Met een Indisch arbeidscontract dus. Dat is mogelijk op basis van een bilateraal akkoord tussen België en India. Dat akkoord is nu net 10 jaar oud. In die periode stellen we een verdrievoudiging van de tewerkstelling van Indische gedetacheerde IT'ers vast.

Werkgevers betalen op de lonen van deze Indiërs 12% sociale zekerheidsbijdragen aan India. Het gangbare tarief is hier 33%. In het kader van de reglementering met betrekking tot arbeidskaarten voor hoogopgeleiden dienen werkgevers hier minimaal 40.124 euro op jaarbasis te betalen aan de Indische arbeidskrachten. Dit is heel wat minder dan het gangbare in de IT-sector van gemiddeld 50.000 euro. Dus tweemaal kassa voor de werkgevers: minder loon en minder RSZ bijdragen. Een aanzienlijke vermindering van de loonkost met ongeveer 40%.

BBTK streeft naar een oplossing waarvan beiden beter worden. Daarvoor moeten de loon- en arbeidsvoorwaarden gelijk zijn en moet de tewerkstelling ook gebeuren aan gelijke loonkost.

Daarom vinden wij het tijd om de bilaterale overeenkomst met India te herzien, zowel wat duur van de detachering betreft (voor ons maximum 6 maanden), als op het vlak van de bijdrage aan de sociale zekerheid. Een evaluatie van de manier waarop de werkvergunningen worden toegekend aan hoogopgeleide buitenlandse werknemers dringt zich op. Dat gaat zowel over de definitie van "hoge opleiding" als de navenant toe te passen verloning. Ten slotte moet de sociale inspectie hierop versterkt worden zowel wat de werkvergunningen als de loon- en arbeidsvoorwaarden betreft.

Solidariteit is onze kernwaarde. Sociale dumping ondergraaft deze solidariteit. Ons voorstel bouwt op de solidariteit tussen Belgische en Indische werknemers in de IT-sector.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek