Recht op 4 opleidingsdagen in het APCB (PC 200)

Door: Marc Verboom | Op: 23/02/2017

Tot 31 maart 2017 heb je tijd om bij je werkgever je opleidingsrecht op te eisen

BBTK is er van overtuigd dat permanente vorming één van de oplossingen is om de toekomst van de bedienden op de arbeidsmarkt te verbeteren. Sedert enige jaren is BBTK er in geslaagd opleiding een grotere plaats te geven binnen de ondernemingen van het APCB (PC 200).

1. principe = individueel recht op vorming

Elke bediende, met ten minste 1 jaar anciënniteit in de onderneming, heeft in de sector (PC 200) recht op 4 vormingsdagen tijdens de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017. Deeltijdse werknemers krijgen vormingsdagen in verhouding tot hun deeltijdse prestaties.

Het moet gaan om opleidingen die de professionele kwalificatie van de bedienden en kaderleden kunnen verhogen. Deze opleidingsdagen moeten in principe ingericht worden tijdens de normale arbeidsuren. Indien de opleiding (uitzonderlijk) toch plaatsvindt buiten de normale arbeidsuren moet je werkgever een gelijke compensatie in arbeidstijd voorzien. De (eventuele) verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever.

Van dit individueel recht kan echter naargelang de situatie in je onderneming afgeweken worden (zie hieronder punt 2).


2. verschillende afwijkende situaties

ondernemingen met syndicale delegatie én een bedrijfseigen opleidingsplan

In een bedrijfseigen opleidingsplan kunnen andere modaliteiten zijn vastgelegd waardoor afgeweken wordt van het individueel recht. Het totaal pakket aan opleidingsdagen (4 dagen x aantal bedienden in de onderneming) kan voorbehouden worden aan bepaalde bedienden of categorieën van bedienden.

Een bedrijfseigen opleidingsplan wordt in overleg tussen je werkgever en de syndicale afvaardiging opgesteld. Om geldig te zijn moet dit bedrijfseigen opleidingsplan goedgekeurd worden door de meerderheid van de syndicale afvaardiging en voor 30 juni 2016 bij het sociaal fonds van de sector geregistreerd zijn. 

ondernemingen met syndicale delegatie én zonder vormingsaanbod

Je werkgever kan al dan niet toegetreden zijn tot het suppletief vormingsplan van CEVORA (*). De syndicale afvaardiging moet in kennis gesteld worden van dit suppletief plan. In dit geval kan niet afgeweken worden van het individueel recht op vorming. M.a.w. je hebt altijd recht op 4 opleidingsdagen tijdens de periode 2016 - 2017.

ondernemingen zonder syndicale delegatie én met toetreding tot suppletief plan

Je werkgever kan toegetreden zijn tot het suppletief vormingsplan van CEVORA (*). In dit geval kan 50% van het aantal opleidingsdagen worden overgedragen aan een andere bediende. M.a.w. je hebt altijd recht op minstens 2 opleidingsdagen tijdens de periode 2016 - 2017.

Je werkgever kan ook via een schriftelijke verbintenis toetreden om zijn opleidingsengagement via de opleidingen van CEVORA uit te voeren. Elke bediende heeft dan recht op 4 dagen opleiding. 

ondernemingen zonder syndicale delegatie én zonder vormingsakkoord

Is je werkgever niet toegetreden tot het suppletief vormingsplan van CEVORA (*) of via een schriftelijke verbintenis dan moet het recht op 4 opleidingsdagen in de periode 2016 - 2017 onverkort worden toegepast.


3. afdwingbaarheid recht op opleiding of omzetting in bijkomende verlofdagen

Als je werkgever geen of onvoldoende opleidingsdagen heeft aangeboden voor 31 december 2016 kan je je recht doen gelden via een schriftelijke vraag te richten aan je werkgever en dit uiterlijk voor 31 maart 2017 = FASE 1. Doet je werkgever tegen uiterlijk 30 april 2017 geen voldoende aanbod (aantal dagen, wanneer, welke opleidingen, ...) dan kan je in FASE 2 ofwel je recht doen gelden met een keuze uit het CEVORA-aanbod aan opleidingen ofwel deze 4 dagen of het resterende gedeelte ervan laten omzetten in betaald verlof.

Reageert je werkgever wel op de brief, maar is hij zijn engagement eind december 2017 niet of onvoldoende nagekomen, dan heb je in FASE 3 opnieuw de keuze tussen ofwel je recht doen gelden met de keuze uit het CEVORA-aanbod aan opleidingen ofwel deze 4 dagen of het resterende gedeelte ervan te laten omzetten in betaald verlof.

Opgelet!!! Indien je werkgever geen voorstel van opleidingsaanbod heeft gedaan voor 31 december 2016, moet je in ieder geval schriftelijk reageren voor 31 maart 2017 (fase 1). Doe je dit niet dan verlies je het recht op opleidingsdagen of een eventuele omzetting in verlofdagen. M.a.w. je kan dan in de latere fases 2 en 3 niet meer reageren.

4. keuze uit CEVORA-aanbod

Indien je je recht op opleiding dient uit te oefenen bij gebrek aan een aanbod vanwege je werkgever kan je een keuze maken uit het opleidingsaanbod van CEVORA. CEVORA, het opleidingscentrum voor de bedienden van het APCB (PC 200), biedt een ruim pakket aan opleidingen aan op maat van de verschillende subsectoren en/of functies binnen de sector. Het volledige opleidingsaanbod vind je terug op de website van CEVORA, zijnde www.cevora.be .

5. dienstverlening BBTK

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij je BBTK afgevaardigden in je onderneming of op het BBTK secretariaat.

BBTK werkte modelbrieven uit voor elk van de hierboven vermelde fases en situaties om de nog niet toegekende vormingsdagen en/of omzetting ervan in betaalde verlofdagen aan te vragen bij je werkgever. Ze zijn per mail aan mverboom@bbtk-abvv.be te bekomen.


(*) het suppletief vormingsplan van CEVORA is een type-opleidingsplan opgemaakt door CEVORA


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek