Ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA)

Door: Marc Verboom | Op: 12/01/2017

Loonnorm, afwijkende regelingen SWT en landingsbanen en het aanpakken van een aantal maatschappelijke uitdagingen vormen het voorstel tot IPA


1. Loonnorm

De loonnorm of maximale loonstijgingen voor de periode 2017 - 2018 is vastgelegd op 1,1%, bovenop de automatische loonindexering en de baremieke verhogingen.
Rekening houdend met de te verwachten inflatie (en indexering) van 2,9% betekent dit een loonstijging met 4% in de periode van 2 jaar.
Het is dan aan de sectoren en bedrijven om deze loonmarge van 1,1% in te vullen.
 

2. SWT of brugpensioen

Het ontwerp van IPA houdt een aantal afwijkingen in op de algemene leeftijd van het brugpensioen.


Brugpensioen zware beroepen

De brugpensioenleeftijd is 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018.
De loopbaanvoorwaarde bedraagt 33 jaar én mits:
 • een zwaar beroep gedurende 5 jaar in de 10 voorafgaande jaren of 7 jaar in de 15 voorafgaande jaren;
 • of 20 jaar nachtarbeid.

Een zwaar beroep is gedefinieerd als een tewerkstelling in wisselende ploegen, nachtarbeid (tussen 20 en 6u) of onderbroken arbeid.

Deze verlaagde leeftijd moet voorzien zijn/worden in een sectorale CAO.


Brugpensioen zware beroepen

De brugpensioenleeftijd is vastgelegd op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018.
De loopbaanvoorwaarde bedraagt 35 jaar én mits een zwaar beroep gedurende 5 jaar in de 10 voorafgaande jaren of 7 jaar in de 15 voorafgaande jaren. Een zwaar beroep is gedefinieerd als een tewerkstelling in wisselende ploegen, nachtarbeid (tussen 20 en 6u) of onderbroken arbeid.

Deze verlaagde leeftijd moet voorzien zijn/worden in een sectorale CAO.


Brugpensioen lange loopbaan

De brugpensioenleeftijd is 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 (i.p.v. de verhoging tot 60 jaar vanaf 2017 zoals de regering had voorzien).
De loopbaanvoorwaarde bedraagt 40 jaar.
De leeftijd en loopbaanvoorwaarde moeten bewezen worden op het einde van de arbeidsovereenkomst.
Het ontslag moet plaatsvinden tijdens de geldigheidsduur van de CAO.

Er is geen sectorale CAO nodig.


Brugpensioen in ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden

De afwijkende minimumleeftijd voor het brugpensioen voor bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden is als vastgelegd op 56 jaar voor 2017 en 2018 (i.p.v. 57 en 58 jaar zoals de regering had voorzien).

Ongeacht de aanvangsleeftijd van het brugpensioen moet de werknemer, op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de volgende voorwaarde voldoen:
 • ofwel 10 jaar loopbaan als loontrekkende binnen de sector binnen de 15 jaar voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • ofwel 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende.

Uiteraard moet de onderneming erkend zijn als onderneming in moeilijkheden of herstructurering.
Op bedrijfsvlak moet een CAO of collectief akkoord worden afgesloten in toepassing van deze CAO.

Het einddoel om de leeftijd in 2020 op 60 jaar brengen is behouden.

Een overgangsmaatregel is voorzien voor de bedrijven waar:
 • voor 1/11/2016 de aankondiging van het collectief ontslag gebeurde;
 • in 2017 de erkenning als bedrijf in moeilijkheden of herstructurering door minister van werk wordt goedgekeurd.

Hier blijft de leeftijd van 55 jaar gelden.  


3. Landingsbanen (tijdskrediet)

Vanaf 1 januari 2015 werd het recht op uitkeringen bij een landingsbaan in het kader van het tijdskrediet verhoogd naar 60 jaar.
Een landingsbaan geeft de mogelijkheid om vanaf deze leeftijd de arbeidsprestaties te verminderen tot halftijds of met 1/5. Het loonverlies kan gedeeltelijk gecompenseerd worden met een onderbrekingsuitkering van de RVA.
In de periode 2015 - 2016 werd voor sommige situaties een verlaagde leeftijd van 55 jaar vastgelegd.
Deze situatie wordt nu verlengd voor de periode 2017 - 2018 (i.p.v. de verhoging tot 57 jaar zoals de regering had voorzien).

Een verlaagde leeftijd van 55 jaar wordt voorzien voor werknemers:
 • met een zwaar beroep (= wisselende ploegen, onderbroken diensten of nachtarbeid gedurende 5 jaar in laatste 10 jaar of gedurende 7 jaar in laatste 15 jaar of 20 jaar nachtarbeid) en een loopbaan van ten minste 25 jaar;
 • met een lange loopbaan (= ten minste 35 jaar loopbaan);
 • in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering en ten minste 25 jaar loopbaan.

Om op deze verlaagde leeftijdsgrens beroep te kunnen doen moet hiervoor een sectorale CAO of bedrijfsakkoord (in geval bedrijf in moeilijkheden of herstructurering) zijn/worden afgesloten.


4. Maatschappelijke uitdagingen

Er werd ook afgesproken een aantal maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.
Voor deze thema's werd een kalender opgemaakt waarin het maken van een studie, het voorleggen van voorstellen of te nemen beslissingen is vastgelegd. Het gaat om:

 • burn-out : werkplan tegen 1/7/2017
 • vereenvoudiging regelgeving en administratieve formaliteiten
 • toekomstgerichte arbeidsorganisatie : onderzoek tegen 30/6/2017
 • digitalisering : diagnose tegen 30/6/2017 en concrete voorstellen tegen 31/12/2017
 • mobiliteit(sbudget) : voorstellen tegen 31/3/2017
 • aanpak herstructureringen : voorstellen tegen 30/6/2017
 • jongerentewerkstelling : voorstellen tegen 31/3/2017
 • bevordering aanwerving en tewerkstelling : voorstellen tegen 31/3/2017
 • beter en sterker sociaal overleg : wegwerken verschillen arbeiders- en bediendestatuut en hervorming paritaire comités : tegen 31/12/2018.


5. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen


Buiten het eigenlijk IPA is ook overeenstemming tussen sociale partners bereikt voor een voorstel om de beschikbare enveloppe voor de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen te verdelen.
De enveloppe bedraagt 169,9 miljoen in 2017 en 506,8 miljoen in 2018.
Hiermee worden de minima, forfaits en loonplafonds van de sociale uitkeringen, zoals pensioenen, ziekte-uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten (meestal vanaf 1/9/2017) opgetrokken.
Ook de uitkeringen in de sociale bijstand worden verhoogd.


Het is nu aan de militanten, die onze leden vertegenwoordigen, om zich uit te spreken over dit ontwerpakkoord. Net als de andere vakbonden en werkgevers dit nog moeten doen.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek