Aanpassingen stelsel tijdskrediet

Door: Marc Verboom | Op: 27/12/2016

Tijdskrediet zonder motief afgeschaft en uitbreiding tijdskrediet met zorgmotieven

CAO 103ter van 20 december 2016 regelt:
  1. de uitbreiding van het tijdskrediet met zorgmotieven;
  2. de rechten op tijdskrediet voor deeltijdse werknemers die twee jobs combineren;
  3. de voortzetting van de landingsbanen.
Het tijdskrediet zonder motief (vanaf 1 januari 2015 nog enkel zonder uitkering) wordt volledig afgeschaft. Om deze achteruitgang enigszins te compenseren wordt het eerste jaar tijdskrediet zonder motief dat reeds werd genomen niet langer in mindering gebracht van de 51 maanden tijdskrediet met zorgmotief.

1. Tijdskrediet met zorgmotief

Het recht wordt pas geopend indien men 24 maanden anciënniteit heeft in de onderneming. Deze anciënniteitsvoorwaarde geldt niet voor werknemers die dit tijdskrediet nemen dat onmiddellijk aansluit op het ouderschapsverlof, nadat zij het recht op ouderschapsverlof voor alle rechthebbende kinderen hebben uitgeput.

Er is geen tewerkstellingsvoorwaarde bij een volledige schorsing. Bij een halftijdse vermindering is een tewerkstelling van 12 maanden in een arbeidsregeling van minstens 3/4 van de voltijdse arbeidsduur vereist. Bij een 1/5 vermindering is een voltijdse tewerkstelling van 12 maanden in een arbeidsregeling over minstens 5 dagen per week vereist.

Het recht op tijdskrediet met zorgmotief is beperkt tot een maximale duur van 51 maanden. Onder zorg verstaat men:

  1. opvoeding van een kind tot 8 jaar;
  2. bijstand of verzorging van een ernstig ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
  3. bijstand of verzorging aan minderjarig zwaar ziek kind of aan minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is;
  4. bijstand verlenen bij palliatieve zorgen;
  5. zorg dragen voor een gehandicapt kind tot 21 jaar.
De periodes van tijdskrediet met zorgmotief zijn onderling cumuleerbaar tot een maximale duur van 51 maanden.

De periodes van tijdskrediet met zorgmotief en opleiding (zie punt 2) mogen samen niet meer dan 51 maanden bedragen.

Het opnemen van tijdskrediet met zorgmotief onder de vorm van 1/5 vermindering is een recht, alsook onder de vorm van halftijdse vermindering en volledige onderbreking voor de motieven 3 en 5. Voor een halftijdse vermindering of volledige onderbreking voor de motieven 1, 2 en 4 moet de toegang en de duur voorzien worden door een CAO op sectoraal of ondernemingsvlak. De maximale duur per motief kan dus per sector of bedrijf verschillend zijn naargelang de afgesloten CAO.

Het tijdskrediet met motief geeft (onder bepaalde voorwaarden) recht op uitkeringen.
De periode van 51 maanden voor tijdskrediet met zorgmotief waarvoor men uitkeringen kan ontvangen is een maximumduur.
De reële duur van de periode waarvoor men recht heeft op uitkeringen is echter afhankelijk van de duur vastgelegd in een CAO.

Voortaan is het verminderen van de arbeidsprestaties met 1/5 (onder voorwaarden) ook mogelijk voor werknemers met twee deeltijdse functies bij twee verschillende werkgevers. Het totaal van de arbeidstijd bij de twee werkgevers moet minstens een voltijdse tewerkstelling zijn.

Voor het vatstellen van de 1/5 vermindering wordt rekening gehouden met de voltijdse arbeidsduur bij de werkgever waarbij de 1/5 vermindering wordt aangevraagd.

De 1/5 vermindering kan ook proportioneel genomen worden bij beide werkgevers. Hierbij moeten evenwel aanvang en duur dezelfde zijn en samen 1/5 vermindering vormen. 


2. Tijdskrediet opleidingen
.
Werknemers hebben het recht op voltijds, halftijds tijdskrediet of 1/5 onderbreking tot maximaal 36 maanden voor het volgen van een opleiding. Voor een halftijdse vermindering of volledige onderbreking moet echter de toegang en de duur voorzien worden door een CAO op sectoraal of ondernemingsvlak. De maximale duur kan dus per sector of bedrijf verschillend zijn naargelang de afgesloten CAO.

De opleiding moet erkend zijn door de Gemeenschappen of door de sector.

De periode tijdskrediet voor het volgen van een opleiding moet opgenomen worden per minimumperiode van 3 maanden bij een voltijdse of halftijdse vermindering en per minimumperiode van 6 maanden bij een 1/5 vermindering.

De periodes van het tijdskrediet voor opleiding en zorgmotief (zie punt 1) mogen samen niet meer dan 51 maanden bedragen.


3. Landingsbanen

Het gaat om een halftijdse vermindering van de arbeidsprestaties of een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5.

De leeftijdsvoorwaarde is 55 jaar (tenzij uitzonderingen - zie verder). Men heeft weliswaar pas recht op uitkeringen vanaf 60 jaar.

Het recht wordt pas geopend indien men 24 maanden anciënniteit heeft in de onderneming (maar kan in onderling overleg tussen werknemer en werkgever ingekort worden). De loopbaanvoorwaarde bedraagt 25 jaar.

Bij een halftijdse vermindering is een tewerkstelling van 24 maanden in een arbeidsregeling van minstens 3/4 van de voltijdse arbeidsduur vereist. Bij een 1/5 vermindering is een voltijdse tewerkstelling van 24 maanden in een arbeidsregeling over minstens 5 dagen per week of een tewerkstelling in een 4/5 regeling in het kader van het tijdskrediet vereist.

Een klare kijk op de uitzonderingen op lagere leeftijd is er momenteel nog niet !!!

De wijzigingen gaan in voege vanaf publicatie in het Belgisch Staatsblad en ten laatste per 1 april 2017.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek