Nationale staking 24 juni

Door: Marc Verboom | Op: 15/06/2016

Het is genoeg ...

Toon je solidariteit en neem deel aan de nationale staking van 24 juni.
Minder inkomen, hogere facturen. Harder, flexibeler en langer werken. Besparingen op de kap van de gewone vrouw en man. Ondanks het protest gaat de regering door met haar afbraakbeleid. De maat is vol. De rek is eruit. Een halt toeroepen aan het asociaal beleid is ons doel.

Flexibiliteit zonder grenzen? Neen
 • einde van de 38-urenweek
 • pensioen op 67 jaar
 • loonblokkering
 • maximale flexibilisering van de arbeidsmarkt
 • jacht op zieken en werklozen
 • jongeren, vrouwen en gepensioneerden onder vuur
 • stapsgewijze afbraak van de sociale zekerheid en de openbare diensten

Vandaag merken we dat nog maar heel weinig mensen met enige kennis van zaken het harde neoliberale besparingsbeleid verdedigen. Vorige week bleek ook dat het Internationaal Muntfonds (IMF) zich vragen begint te stellen bij dit harde rechtse beleid. De IMF economen zijn geen linkse kliek. De vaststelling dat ook zij stilaan oude dogma's overboord gooien is frappant. "In plaats van groei op te leveren, hebben sommige neoliberale maatregelen een duurzame groei verhinderd en geleid tot een stijging van de ongelijkheid", aldus het IMF. Gezaghebbende stemmen ter rechterzijde komen dus eindelijk tot inkeer. Maar niet zo met de Belgische politici en werkgevers.

Waardig werk? Ja
 • een echt beleid voor het scheppen van banen en niet van RSZ-bijdrageverminderingen waar enkel de aandeelhouders voordeel bij hebben
 • grenzen aan de flexibiliteit via collectieve onderhandelingen
 • een rechtvaardige fiscaliteit (fraudeurs en rijken moeten het gat in de begroting betalen)
 • een sterke sociale zekerheid die een toereikend vervangingsinkomen en gezondheidszorg waarborgt
 • een waardig leven en eindeloopbaan dank zij een goed wettelijk pensioen, zware jobs kunnen vroeger uittreden
 • een beter loon (en dus meer koopkracht) voor de werknemers
 • geen jacht op werklozen en zieke werknemers
 • investeringen in de openbare diensten

Wij willen de regering dwingen het neoliberale pad te verlaten en eindelijk evenwichtige en rechtvaardige keuzes te maken voor een solidaire samenleving.
Wij willen echt sociaal overleg met de werkgevers, zonder dat de regering a priori aan hun kant staan.

Er zijn alternatieven:
 • jobs en werkbaar werk
  • nieuwe en duurzame banen met een echt investeringsbeleid dat voor economische heropleving kan zorgen
  • een echte visie op werkbaar werk over de hele loopbaan, met aangepast werk voor oudere werknemers, vrijwaren van het tijdskrediet, garantie op volwaardige jobs voor jongeren
  • geen eenzijdig opgelegde flexibiliteit in de sectoren en ondernemingen
  • investeringen in openbare sector, infrastructuur en social-profit
 • koopkracht
  • respect voor automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen
  • vrijheid van onderhandelen over loon
 • eerlijke belastingen
  • gelijke bijdragen, naar draagkracht, van alle inkomens via globalisering van de inkomens
  • meer bijdragen van inkomsten uit kapitaal en verhuur i.p.v. hogere belastingen op consumptie
  • opvoeren strijd tegen belastingontduiking en fiscale fraude
 • sociale zekerheid en bescherming
  • een ruime en stabiele financiering van de sociale zekerheid
  • een waardig inkomen voor iedereen met een vervangingsinkomen
 • eindeloopbaan
  • waardige en leefbare pensioenen voor iedereen
  • behoud huidige pensioenberekening en gelijkgestelde periodes en betere pensioenberekening voor vrouwen die deeltijds werken
  • vervroegde uittreding i.f.v. van zwaarte van het werk, behoud landingsbanen voor zware beroepen


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek