Begrotingsconclaaf

Door: Marc Verboom | Op: 18/03/2016

Het is niet opnieuw aan de werknemers om de rekening te betalen

Het ABVV herinnert eraan dat het gat in de begroting grotendeels het gevolg is van de overschatting van de belastinginkomsten en de verlaging van de werkgeversbijdragen zonder enige voorwaarde op het vlak van de tewerkstelling.

Er kan geen sprake van zijn dat de regering de factuur laat betalen door de werknemers, met of zonder job, de jongeren, de bruggepensioneerden, de vrouwen of de zieken. Zij hebben al genoeg betaald sinds anderhalf jaar. De indexsprong, de beperking en zelfs afschaffing van het recht op inschakelingsuitkeringen, de vermindering van de inkomensgarantie-uitkering voor deeltijdsen, de besparingen in de gezondheidszorg en de openbare diensten, ... de lijst is lang.

Voor het ABVV kan er evenmin sprake zijn van nieuwe besparingen in de sociale zekerheid en/of de openbare diensten, noch van aanpassingen van het arbeidsrecht waardoor de werknemers in een nog meer onzekere situatie terecht komen. al die zaken zijn immers onontbeerlijk voor een rechtvaardige herverdeling van de rijkdom, ze werpen een dam op tegen ongelijkheid en zijn factoren van welvaart voor de economie en het welzijn van de burgers.

Het bezuinigingsbeleid heeft zijn grenzen getoond. Een ander beleid is nodig, waarbij in de relance wordt geïnvesteerd.

Voor het ABVV moet ingezet worden op volgende maatregelen:
  • vrijwaring en versterking van de koopkracht dank zij de automatische indexering van de lonen en sociale uitkeringen, en de vrijheid van onderhandelen. Alle indicatoren geven immers aan dat er van een loonhandicap in België geen sprake meer is;
  • instandhouding van een sterke federale sociale zekerheid. Alleen zij staat garant voor een solidaire samenleving;
  • toegankelijke en kwaliteitsvolle openbare diensten. Zij vormen de eerste koopkracht van de burgers;
  • investeringen in een duurzame relance en duurzame banen. Zij zijn immers de motor van de economie en staan garant voor het welzijn van de burgers;
  • fiscale rechtvaardigheid, hetgeen veronderstelt dat alle inkomens, ook die uit kapitaal, hun bijdragen leveren;
  • een collectieve werktijdverkorting met loonbehoud en compenserende aanwervingen. Enkel een collectieve werktijdverkorting maakte en maakt het mogelijk jobs voor iedereen te scheppen.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek