Beschikbaarheid werknemers in SWT (bruggepensioneerden)

Door: Marc Verboom | Op: 18/08/2015

Maar liefst 4 KB's regelen de beschikbaarheid voor bruggepensioneerden (en oudere werklozen).

KB van 1 juni 2015 (BS 10/6/2015) wijzigt de werkloosheidsreglementering.
KB van 1 juni 2015 (BS 11/6/2015) wijzigt de reglementering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of brugpensioen).
Beide KB's hebben betrekking op werknemers in SWT van voor 1/1/2015.

KB van 19 juni 2015 (BS 3/7/2015) wijzigt de reglementering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of brugpensioen).
KB van 19 juni 2015 (BS 3/7/2015) wijzigt de werkloosheidsreglementering.
Beide KB's hebben betrekking op nieuwe toetreders in SWT vanaf 1/1/2015.

Opgelet: de 4 KB's gaan met terugwerkende kracht in voege vanaf 1 januari 2015!!!

Een samenvatting ...

1. Werknemers ontslagen of in SWT voor 1/1/2015

1.1 Volgende groepen genieten van een volledige en automatische vrijstelling van de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Ze zijn vrijgesteld van actieve, passieve en aangepaste beschikbaarheid (zie verder 3.).

Werknemers in SWT in de algemene stelsels * hoeven niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt indien ze:
 • voor 1 januari 2015 voor het eerst SWT hebben aangevraagd;
 • of voor 1 januari 2015 werden ontslagen.

Werknemers ontslagen met het oog op SWT in ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering worden eveneens automatisch vrijgesteld indien:
 • de begindatum van de erkenningsperiode als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering gelegen is voor 9 oktober 2014;
 • én de werknemer 58 jaar was of 38 jaar beroepsverleden kon bewijzen op het einde van de arbeidsovereenkomst.

1.2 Volgende groep van werknemers kan een vrijstelling op aanvraag van de werknemer bekomen indien:

 • de begindatum van de erkenningsperiode als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering gelegen is voor 9 oktober 2014;
 • de werknemer geen 58 jaar was of geen 38 jaar beroepsverleden had op het einde van de arbeidsovereenkomst;
 • maar voldoet aan de loopbaanvoorwaarde (38 jaar) na 312 uitkeringen (= volledig jaar in 6-dagenweek) als volledige werkloze te hebben ontvangen.

Indien men niet aan deze voorwaarden voldoet blijft men passief beschikbaar voor de arbeidsmarkt tot 60 jaar.

Werknemers in SWT van meer dan 60 jaar die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen zijn eveneens vrijgesteld van de verplichting om in België te verblijven. Ze moeten wel hun hoofdverblijfplaats in België hebben.


2. Nieuwe instroom in SWT (vanaf 1/1/2015)

Iedereen die vanaf 1 januari 2015 toetreedt tot SWT moet "aangepast beschikbaar" zijn voor de arbeidsmarkt tot de leeftijd van 65 jaar.

Vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid is mogelijk, op aanvraag, voor volgende werknemers:
 • werknemers die voor 1 januari 2015 60 jaar waren en een beroepsverleden van 42 jaar konden bewijzen;
 • werknemers die op het einde van de arbeidsovereenkomst 62 jaar zijn en op dat ogenblik 43 jaar beroepsverleden kunnen bewijzen;
 • werknemers in stelsels 58/33 (nacht - zwaar beroep), 58/35 (zwaar beroep) en 58/40 (lange loopbaan) kunnen in de periode 2015 - 2016 vrijgesteld op 60 jaar of na 40 jaar beroepsverleden; vanaf 2017 wordt dit 62 jaar of 42 jaar beroepsverleden;
 • werknemers van 58 jaar of 35 jaar beroepsverleden en ernstige lichamelijke problemen (CAO 114);
 • werknemers van 60 jaar of 38 jaar loopbaan ontslagen in het kader van onderneming in moeilijkheden of in herstructurering indien de periode van erkenning aanving tussen 9 oktober 2014 en 31 december 2014 of later.


3. Begrip aangepaste beschikbaarheid

Actieve beschikbaarheid = verplicht om zelf nieuw werk te zoeken en waarop men gecontroleerd wordt met eventueel verlies aan werkloosheidsuitkeringen tot gevolg.

Passieve beschikbaarheid = men moet zelf niet solliciteren, maar een job aangeboden door VDAB of interimkantoor kan men niet weigeren; eventueel verlies aan werkloosheidsuitkering tot gevolg.

Aangepaste beschikbaarheid (nieuw begrip) = men moet ingeschreven zijn als werkzoekende en meewerken aan een gepersonaliseerde begeleiding door VDAB gebaseerd op ervaring en competenties; een individueel actieplan wordt voorgesteld uiterlijk de 9de maand na het begin van de werkloosheid of vanaf 60 jaar indien men op dat ogenblik al 9 maanden werkloos is; uiterlijk 1 jaar na de aanvang wordt een evaluatie opgemaakt om te oordelen dat men op een positieve wijze zijn medewerking heeft verleend; sancties zijn mogelijk (eventueel verlies werkloosheidsuitkeringen); het is aan de gewestelijke werkloosheidsdiensten om één en ander verder uit te werken.


4. Niet door KB's gevatte stelsels van SWT

Werknemers die voor 1 januari 2015 hun rechten vastklikten in het stelsel 60 jaar en 35 jaar (mannen) en 28 jaar (vrouwen) beroepsverleden of 58 jaar en 38 jaar beroepsverleden worden automatisch vrijgesteld indien ze ontslagen werden voor 1 januari 2015.

Bij ontslag na 1 januari 2015 kunnen deze werknemers een vrijstelling aanvragen na 42 jaar beroepsverleden in het stelsel 60/40 of 31 of vanaf 60 jaar of 40 jaar beroepsverleden in het stelsel 58/38.


5. Standpunt ABVV en BBTK 

Met betrekking tot deze nieuwe reglementering van de beschikbaarheid voor ontslagen werknemers in SWT nam ABVV en BBTK reeds eerder stelling in. Zie link http://www.bbtkmechelen.be/index.php?page=nieuws&action=artikel&id=876 en kan als volgt samengevat worden:
 • het is ongehoord dat in tijden van hoge jeugdwerkloosheid oudere werknemers onderworpen worden aan puur pestgedrag;
 • het is ongehoord dat op deze manier aan jongeren de kans ontzegd wordt op kwaliteitsvolle en duurzame jobs;
 • het is ongehoord dat een regering een unaniem advies van de sociale partners (vakbonden én werkgevers) naast zich neerlegde;
 • het is ongehoord dat werknemers (jong en oud) in tijden van hoge werkloosheid gesanctioneerd worden omwille van geen resultaat bij het zoeken naar een job die er al te weinig zijn;
 • het os ongehoord dat oudere werknemers beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt tot 65 jaar als ze geen kans hebben om opnieuw aan de bak te komen;
 • het is ongehoord dat de invulling van het begrip 'aangepaste beschikbaarheid' onvoldoende afgelijnd is en bovendien kan verschillen van gewest tot gewest;
 • het is de vraag of de gewestelijke bemiddelingsdiensten de bijkomende taken inzake begeleiding en individueel actieplan bij het zoeken naar werk aankunnen (gezien de voortdurende besparingen binnen deze diensten).

* Tot de algemene stelsels SWT behoren:
 • SWT 60 jaar en 35 jaar (mannen) en 28 (vrouwen) beroepsverleden
 • SWT 56 jaar en 33 jaar beroepsverleden en 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep
 • SWT 58 jaar en 35 jaar beroepsverleden en zwaar beroep
 • SWT 56 jaar en 40 jaar beroepsverleden

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek