Eisenbundel APCB (PC 200)

Door: Marc Verboom | Op: 12/05/2015

Niettegenstaande de door de regering Michel - De Wever opgelegde beperkingen (indexsprong, loonnorm, tijdskrediet en brugpensioen) is de volgende sectorale eisenbundel ingediend

Naast de voor de hand liggende thema's las opleidingsrechten, tijdkrediet, brugpensioen is er ook een kleine marge om over loon te onderhandelen. De daarover in het parlement gestemde wet (meerderheid tegen minderheid) voorziet in een beperkte marge van 0,5% voor de verhoging van het brutoloon (na aftrek van de patronale RSZ-bijdrage) en 0,3% netto. Sowieso volstaat deze marge niet om het verlies van de indexsprong goed te maken. Het neemt niet weg dat we als BBTK binnen de sector van het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200) onze verantwoordelijkheid zullen opnemen. Voor veel bedienden in kleine bedrijven is de sectorale omkadering de enige waarop ze kunnen rekenen. Sectorakkoorden zorgen zo voor solidariteit tussen de bedienden binnen eenzelfde sector.

Syndicale premie

Invoering van een syndicale premie op sectorvlak.

Koopkracht

Forfaitaire verhoging van de barema's en de reële lonen.

Netto verhoging met 0,3% in te vullen in de bedrijven of toekenning van 1 extra dag verlof op jaarbasis.

Tijdskrediet en landingsbanen

Maximalisering van de rechten op tijdskrediet
  • tijdskrediet met motief (opvoeding van een kind tot 8 jaar, palliatieve zorgen, verzorging van een zwaar ziek familielid en opleiding): maximaal recht voor voltijds en halftijds tijdskrediet
  • 1/5 tijdskrediet eindeloopbaan: recht vanaf 55 jaar + aanvullende vergoeding

Berekening van de verbrekingsvergoeding en de aanvullende SWT vergoeding op basis van de oorspronkelijke werkregeling

Eindeloopbaan

SWT 60 jaar tot 31/12/2017
SWT 58 jaar nachtarbeid en zware beroepen tot 31/12/2016

Vervoerskosten woon-werkverkeer

Verbetering terugbetalingsmodaliteiten woon-werkverkeer met eigen vervoer
invoering fietsvergoeding

Opleiding

Verlenging opleidings-CAO voor 2016 - 2017 met de mogelijkheid om inhoudelijk en methodologisch bij te sturen i.f.v. de uitdagingen op de arbeidsmarkt

Functieclassificatie

Werkgroep voor actualisering van de functies
Invoering van een sectorale beroepsprocedure

Telewerk

Invoering van een sectoraal kader met een minimumvergoeding

Werkzekerheid/tewerkstelling

Procedure in geval van ontslag om economische redenen (meervoudig ontslag), reorganisatie, outsourcing, ...

Syndicale afvaardiging

Verhoging aantal opleidingsdagen voor afgevaardigden
Vereenvoudiging procedure oprichting
Bevoegdheid voor alle bedienden
Bescherming plaatsvervangende leden


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek