Pensioen op 67 is geen oplossing

Door: Marc Verboom | Op: 24/03/2015

Welke rol voor sociale partners?

De regering had zich ertoe verbonden om met de sociale partners daadwerkelijk overleg te organiseren over de pensioenen en dit in een nog op te richten Pensioencomité.

Na de afschaffing van de pensioenbonus, na de indexsprong op alle vervangingsinkomens (dus ook de pensioenen) en na de beslissing van de ministerraad om de diplomabonificatie voor de pensioenberekening in de openbare diensten af te schaffen, vraagt de minster van Pensioenen Bacquelaine aan het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) zich uit te spreken over de optrekking van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Dit zonder het Pensioencomité af te wachten. Nochtans staat in het regeerakkoord letterlijk: "De modaliteiten ervan zullen onderwerp uitmaken van besprekingen in het Pensioencomité".

ABVV, ACV en ACLVB verzetten zich tegen de optrekking van de pensioenleeftijd tot 67 jaar omdat deze hervorming sociaal onrechtvaardig is en economisch absurd.

Sociaal onrechtvaardig omdat alle gepensioneerden armer zullen worden door de regeringsmaatregelen, en onder hen veelal vrouwen die al benadeeld worden op het vlak van lonen en pensioenen. En dat terwijl de pensioenen in ons land al tot de laagste in Europa behoren en de recent genomen maatregelen (afschaffing pensioenbonus, afbraak overheidspensioenen en de indexsprong) het aantal arme gepensioneerden nog zal opdrijven.

Sociaal onrechtvaardig omdat ouderen tot 67 jaar doen werken neerkomt op het afsluiten van de toegang tot de arbeidsmarkt voor de jongeren en de 600.000 werklozen in ons land.

Economisch absurd omdat langer werken de uitgaven in de sociale zekerheid, meer bepaald de invaliditeitsuitkeringen en de uitkeringen voor oudere werklozen, nog zal doen toenemen.

De vakbonden wijzen ook op de gevaren voor de gezondheid van de werknemers. De levensverwachting in goede gezondheid bedraagt in ons land bij de geboorte 64,85 jaar. En nog merkelijk lager voor personen met een zwakkere sociaaleconomische positie. Veel werknemers die op zijn omwille van de afmattende werkomstandigheden zullen werken niet zolang kunnen uithouden.

Eén voor één redenen waarom het gemeenschappelijk vakbondsfront zich zal verzetten tegen de optrekking van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Gezien de houding van de regering zullen de vakbonden acties opzetten opdat rekening gehouden wordt met de belangen van de werknemers en de situatie van alle gepensioneerden verbeterd wordt.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek