Aanvullende pensioenen

Door: Marc Verboom | Op: 03/03/2015

BBTK verzet zich tegen mogelijke contractbreuk

Na de koepelvereniging van de pensioenfondsen verleden week pleiten nu ook de verzekeraars (opnieuw) voor een verlaging van het gegarandeerde rendement op de aanvullende pensioenen. Ze zijn het onderling wel niet eens over de manier waarop dit moet gebeuren. Ook in het regeerakkoord staat een zinsnede hierover.

Eerst en vooral herhaalt BBTK dat het garanderen van het rendement een verantwoordelijkheid is in hoofde van de werkgever. Voorts blijven we stellen dat de aanvullende pensioenen een complement zijn op het wettelijk pensioen.

De vervangingsratio die het Belgisch wettelijk pensioen biedt is ruim onvoldoende en behoort tot de laagste in Europa. Dit is nog meer het geval naargelang het inkomen hoger is gezien het berekeningsplafond voor het wettelijk pensioen. Het aanvullend pensioen blijft daarom noodzakelijk.

De verzekeraars stellen nu voor om niet alleen voor de nieuwe intreders lageren rendementen te voorzien, maar tevens voor de toekomstige stortingen van de lopende contracten. Dit komt regelrecht neer op contractbreuk die kan leiden tot tienduizenden euro's aan verlies voor de verzekerden (bedienden).

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de verzekeraars, in navolging van de banken, hun klanten (bedienden) willen laten opdraaien om hun winstcijfers aan te houden of te verbeteren. In tijden dat ze meer rendement haalden dan het gegarandeerd rendement van 3,25% hebben we hen niet gehoord. We gaan er van uit dat zij dan voldoende reserves hebben aangelegd, want uiteindelijk is dat de garantie van een goed beheer. Begin dit jaar afficheerden de pensioenfondsen nog dat over de laatste 5, 10 en 20 jaar zij een reëel rendement na inflatie behaalden van respectievelijk + 5,4%, + 3,3% en + 4,2% per jaar.

Komende maanden is, in het kader van de pensioencommissie, overleg gepland over de toekomst van de pensioenen.

BBTK zal zich dan ook met alle middelen verzetten tegen deze contractbreuk. Het wettelijk rendement van de nieuwe en bestaande contracten moet behouden worden.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek