Recht op 4 dagen vorming in het ANPCB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 26/01/2015

Tot 31 maart 2015 heb je tijd om bij je werkgever je opleidingsdagen op te eisen

BBTK is er van overtuigd dat permanente vorming één van de oplossingen is om de toekomst van de bedienden op de arbeidsmarkt te verbeteren. Sedert enige jaren is BBTK er in geslaagd opleiding een grotere plaats te geven binnen de ondernemingen van het ANPCB (PC 218). Met een tewerkstelling van 417.181 bedienden in meer dan 55.176 bedrijven is dit het grootste paritair comité (of sector) voor bedienden.

1. principe = individueel recht op vorming

Elke bediende, met ten minste 1 jaar anciënniteit in de onderneming, heeft in de sector (PC 218) recht op 4 vormingsdagen tijdens de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. Deeltijdse werknemers krijgen vormingsdagen in verhouding tot hun deeltijdse prestaties.

Het moet gaan om opleidingen die de professionele kwalificatie van de bedienden en kaderleden kunnen verhogen. Deze opleidingsdagen moeten in principe ingericht worden tijdens de normale arbeidsuren. Indien de opleiding (uitzonderlijk) tich plaatsvindt buiten de normale arbeidsuren moet je werkgever een gelijke compensatie in arbeidstijd voorzien. De (eventuele) verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever.

Van dit individueel recht kan naargelang de situatie in je onderneming afgeweken worden (zie hieronder).

2. verschillende situaties

ondernemingen met syndicale delegatie én een bedrijfseigen opleidingsplan

In een bedrijfseigen opleidingsplan kunnen andere modaliteiten zijn vastgelegd waardoor afgeweken wordt van het individueel recht. Het totaal pakket aan opleidingsdagen (4 dagen x aantal bedienden in de onderneming) kan voorbehouden worden aan bepaalde bedienden of categorieën.

ondernemingen met syndicale delegatie én zonder vormingsaanbod

Je werkgever kan dan al dan niet toegetreden zijn tot het suppletief vormingsplan van CEVORA (*). In dit geval kan niet afgeweken worden van het individueel recht op vorming. M.a.w. je hebt altijd recht op 4 opleidingsdagen tijdens de periode 2014 - 2015.

ondernemingen zonder syndicale delegatie én met toetreding tot suppletief plan

Je werkgever kan toegetreden zijn tot het suppletief vormingsplan van CEVORA (*). in dit geval kan 50% van het aantal opleidingsdagen worden overgedragen aan een andere bediende. M.a.w. je hebt altijd recht op minstens 2 opleidingsdagen tijdens de periode 2014 - 2015.

ondernemingen zonder syndicale delegatie én zonder vormingsakkoord

Is je werkgever niet toegetreden tot het suppletief vormingsplan van CEVORA (*) dan moet het recht op 4 opleidingsdagen in de periode 2014 - 2015 onverkort worden toegepast.

3. afdwingbaarheid recht op opleiding of omzetting in bijkomende verlofdagen

Als je werkgever geen of onvoldoende opleidingsdagen heeft aangeboden voor 31 december 2014 kan je je recht doen gelden via een schriftelijke vraag te richten aan de werkgever en dit uiterlijk voor 31 maart 2015. Doet je werkgever tegen uiterlijk 30 april 2015 geen voldoende aanbod (aantal dagen, wanneer, welke opleidingen, ...) dan kan je vanaf 1 mei 2015 ofwel je recht doen gelden met een keuze uit het CEVORA-aanbod aan opleidingen ofwel deze 4 dagen of het resterende gedeelte ervan laten omzetten in betaald verlof.

Reageert je werkgever wel op de brief, maar is hij zijn engagement eind december 2015 niet of onvoldoende nagekomen, dan he je vanaf 1 januari 2016 opnieuw de keuze tussen ofwel je recht doen gelden met de keuze uit het CEVORA-aanbod aan opleidingen ofwel deze 4 dagen of het resterende gedeelte ervan te laten omzetten in betaald verlof.

Opgelet!!! Indien je werkgever geen voorstel van opleidingsaanbod heeft gedaan voor 31 december 2014, moet je in ieder geval schriftelijk reageren voor 31 maart 2015. Doe je dit niet dan verlies je het recht op opleidingsdagen of een eventuele omzetting in verlofdagen. M.a.w. je kan dan later (vanaf 1/5/2015 of 1/1/2016) niet meer reageren of je rechten opeisen.

4. keuze uit CEVORA-aanbod

Indien je je recht op opleiding dient uit t oefenen bij gebrek aan een aanbod vanwege je werkgever kan je een keuze maken uit het opleidingsaanbod van CEVORA. CEVORA, het opleidingscentrum voor de bedienden van het ANPCB (PC 218), biedt een ruim pakket aan opleidingen aan op maat van de verschillende subsectoren en/of functies binnen de sector. Het volledige opleidingsaanbod vind je terug op de website van CEVORA, zijnde www.cevora.be

5. dienstverlening BBTK

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij je BBTK afgevaardigde in je onderneming of op het BBTK secretariaat of bij onze opleidingsconsulent Dominique Borgers.

BBTK werkte modelbrieven uit voor elk van de hierboven vermelde situaties om de nog niet toegekende vormingsdagen en/of omzetting ervan in betaalde verlofdagen aan te vragen bij je werkgever. Ze zijn per mail aan dborgers@bbtk-abvv.be te bekomen.(*) het suppletief vormingsplan van CEVORA is een type-opleidingsplan opgemaakt door CEVORA.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek