Wat betekenen de plannen van de regering voor jou?

Door: Marc Verboom | Op: 15/10/2014

Iedereen gepluimd

Indexsprong: wat verlies je?

De regering voorziet een indexsprong in 2015. De index beschermt je loon tegen stijgende prijzen. Door die indexsprong zal iedereen 2% minder kunnen kopen. Het maakt niet uit wel indexmechanisme je geniet. Iedereen zal 2% koopkracht inleveren. Of dat nu via een "sprong" is of in kleine stapjes. We zullen allen achteruit gaan.

Voor een alleenstaande met een loon van 1.502 euro bruto (of 1.273 euro netto) betekent dit een verlies van 11 euro netto per maand of 151 euro per jaar.
Voor een alleenstaande met een loon van 2.800 euro bruto (of 1.751 euro netto) betekent dit een verlies van 26 euro netto per maand of 359 euro per jaar.

De indexsprong van 2% ben je niet éénmalig kwijt. Ook alle daarop volgende jaren.

Bij een loon van 1.500 euro bruto per maand geeft dit een verlies van:
  • 1.650 euro netto na 10 jaar
  • 3.661 euro netto na 20 jaar
  • 9.101 euro netto na 40 jaar

Bij een loon van 2.800 euro bruto per maand geeft dit een verlies van:
  • 3.935 euro netto na 10 jaar
  • 8.731 euro netto na 20 jaar
  • 21.704 euro netto na 40 jaar

Bij een loon van 6.900 euro bruto per maand geeft dit een verlies van:
  • 8.460 euro netto na 10 jaar
  • 18.772 euro netto na 20 jaar
  • 46.666 euro netto na 40 jaar.

Afschaffing loonbarema's

De regering is het er niet mee eens dat je loon automatisch kan stijgen. De baremaverhogingen moeten er dan ook aan geloven. Ze willen dit vervangen door een systeem waarbij de werkgever individueel beslist wat hij kan toekennen (of niet). Als werknemer zal je niet meer kunnen rekenen op gemeenschappelijke afspraken over extra loon. Gedaan met gelijk loon voor gelijk werk.

Bevriezing van het loon

Bovenop het afschaffen van de loonbarema's en de indexsprong wil de regering ook je loon bevriezen. Bovenop de indexsprong komt er een verbod om loonsverhogingen te onderhandelen in collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO). Kortom: je zal de prijzen zien stijgen, maar je loon blijft hetzelfde. Sinds de crisis staat je loon stil, nu komt er een daling ...
in 2009 : ecocheques 125 euro
in 2010 : ecocheques 125 euro
in 2011 : 0 euro
in 2012 : + 0,3%
in 2014 : 0 euro
in 2015 : - 2% (indexsprong)
in 2016 : 0 euro.

Belastingen voor Jan en An Modaal

Allerhande consumptiebelastingen schieten de hoogte in. Een verhoging van de accijnzen op diesel en tabak? Een uitbreiding van de lijst met aan BTW onderworpen goederen en diensten? Consumptiebelastingen zijn bijzonder onrechtvaardig want ze treffen Jan en An Modaal in verhouding zwaarder dan de hoge inkomens. Concreet zullen bepaalde producten duurder worden terwijl je loon hetzelfde blijft wegens de geplande indexsprong en de opgelegde loonblokkering voor 2015 en 2016.

Tijdskrediet zonder motief afgeschaft

Voor de regering zal je langer moeten werken, zonder dat je tijdens je loopbaan tijd voor jezelf kan nemen. De uitkering voor tijdskrediet zonder motief verdwijnt. De periode zal ook niet meer meetellen voor je pensioen. Tijd voor jezelf nemen wordt een luxe, enkel weggelegd voor wie het zich financieel kan permitteren.

38-urenweek afgeschaft

Volgens de regering wordt je arbeidsduur voortaan beter berekend op jaarbasis. Ze verkopen dit als maatregel om werk en privé beter te verzoenen. Maar het gaat om het mogelijk maken van extra flexibiliteit om meer te werken, zonder dat hier iets tegenover staat, als het bedrijf dit nodig heeft. Het zal werkgevers ook toelaten deeltijdse werknemers nog flexibeler in te zetten.

Loopbaanrekening

Dat komt er op neer dat je "spaart" op basis van verworven rechten (eindejaarspremie, overuren, vakantiedagen, ...) om zelf een loopbaanrekening op te bouwen. Wil je dan je loopbaan onderbreken dan moet je een stuk van je rekening halen. Wie pech heeft en tijdens zijn loopbaan zijn "rekening" vaak zal moeten aanspreken eindigt (bijvoorbeeld) met een lager aanvullend pensioen. Verbaast het je dat dit voorstel recht uit de koker van de werkgeversorganisaties komt? De individuele logica haalt het nog maar eens van de verworvenheden die collectief onderhandeld worden. Je bent zelf verantwoordelijk zoals de rechtse partijen zeggen.

Gezondheidszorg

Wie ziek wordt kan rekenen op de steun van de gezondheidszorg. Die vormt een essentieel onderdeel van onze welvaartsstaat. Het is een deel van ons loon dat in het kader van de sociale zekerheid ten dienste van iedereen wordt gesteld. De regering legt de sector van de gezondheidszorgen een enorme saneringsinspanning op van 2,6 miljard euro tegen 2019. Er is momenteel geen informatie beschikbaar over de manier waarop men tot een dergelijke besparing moet komen, maar deze zal zeker een drastische invloed hebben op de toegankelijkheid en de kwaliteit van de verzorging. Bovendien zal door de toenemende medische kennis en de vergrijzing de financiering voor de gezondheidszorg precies toenemen. Tenzij men akkoord zou gaan met een medische zorgverlening met 2 snelheden: eentje voor wie het kan betalen en eentje voor wie het niet kan betalen.

Werkloosheid

Elk jaar opnieuw gaan tal van jongeren op zoek naar werk. Duizenden jongeren vinden niet meteen een job. Ze vragen dan een "wachtuitkering" aan (de zgn. inschakelingsuitkering). Deze al lage tegemoetkoming wil de regering nu afpakken voor alle jongeren boven 25 jaar (ze hebben te lang gestudeerd) en voor de jongeren jonger dan 21 jaar zonder diploma secundair onderwijs (ze hebben niet voldoende gestudeerd en de verkeerde richting).

Meer en langer werken ...

Tegen 2030 zal de pensioenleeftijd opgetrokken worden van 65 naar 67 jaar. Ook het vervroegd pensioen wordt tegen 2018 stapsgewijs op 63 jaar gebracht en de loopbaanvoorwaarden worden verstrengd.
Deze regering wil de leeftijdsgrens voor de verschillende brugpensioenstelsels verhogen van 58 tot 62 jaar. Ook na een lange loopbaan van 40 jaar wordt de leeftijd verhoogd van 56 tot 60 jaar.
Indien je bedrijf herstructureert en overgaat tot collectief ontslag wordt de leeftijd voor het brugpensioen 60 jaar.
De toegang tot het halftijds tijdskrediet of 1/5 tijdskrediet aan het einde van de loopbaan (zgn. landingsbanen) wordt opgetrokken van 50 of 55 jaar naar 60 jaar.
Bovendien zullen een hele reeks periodes die tot nu toe gelijkgesteld worden voor de pensioenberekening in de toekomst niet meer meetellen voor de berekening van het pensioen.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek