Ontslagbegeleiding in de sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 10/03/2003

Wat als je ontslagen wordt? Hoe op zoek gaan naar een nieuwe job? In de sector logistiek heb je recht op ontslagbegeleiding of outplacement.

De bedoeling van ontslagbegeleiding of outplacement is dat een ontslagen bediende zo snel mogelijk een nieuwe job vindt. Een outplacementbureau zorgt voor:
  • psychologische opvang en omkadering;
  • het opstellen van een personnelijke balans (sterke en zwakke punten van de betrokkene op de arbeidsmarkt);
  • kennis van de arbeidsmarkt;
  • sollicitatietraining;
  • logistieke en administratieve hulp;
  • opleidingsadvies.
De sectorale regeling, die reeds meer dan 10 jaar bestaat blijft, zelfs na de invoering van een algemene regeling voor alle sectoren, volledig overeind. De regeling die van toepassing is in de sector logistiek is immers op vele punten gunstiger dan de nieuwe interprofessionele regeling opgelegd door CAO 82.

Wie heeft recht op outplacement?
Iedere bediende die ontslagen wordt (met uitzondering van ontslag tijdens de proefperiode, ontslag om dringende reden of ontslag met het oog op brugpensioen of pensioen) heeft ongeacht zijn leeftijd recht op ontslagbegeleiding.

Hoe lang duurt de ontslagbegeleiding?
De ontslagbegeleiding bedraagt in totaal 135 uur.

Wanneer je een betrekking bij een nieuwe werkgever hebt gevonden en je deze nieuwe job opnieuw verliest binnen 3 maanden na indiensttreding dan kan je opnieuw terecht in het outplacement.

Hoe schrijf ik me in voor het outplacement?
De werkgever is verplicht alle bedienden die ontslagen worden in te lichten over hun recht op de ontslagbegeleiding. Het volstaat je dan binnen de vastgestelde termijn aan te melden bij het outplacementbureau Right Management Consultants (Belgium) NV. Je doet dit liefst zo snel mogelijk na het ontslag, maar alleszins uiterlijk 2 maanden voor het aflopen van je opzeggingstermijn of van de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding.

Wie betaalt de ontslagbegeleiding?
De kostprijs van de ontslagbegeleiding wordt gedragen door het Sociaal Fonds van de sector.

Voor meer informatie kan je steeds terecht op het BBTK secretariaat (zie contact)

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek