Wijziging Vlaams Taaldecreet

Door: Marc Verboom | Op: 30/06/2014

Is een arbeidsovereenkomst in een andere taal geldig?

Het Vlaams Taaldecreet uit 1973, dat het gebruik van de talen in de sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemers regelt, diende recent aangepast te worden naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof van Justitie.

In principe moet een werkgever waarvan de onderneming in Vlaanderen is gevestigd voor alle mondelinge en schriftelijke communicatie met zijn werknemers het Nederlands gebruiken. Dit moet voor alle officiële documenten zoals de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement, loonfiches, opzeggingsbrieven, veiligheidsvoorschriften, ...
Ook alle sociale betrekkingen (mondelinge en schriftelijke individuele en collectieve contacten, zijnde o.m. opdrachten, mededelingen, publicaties, dienstmededelingen, personeelsvergaderingen, onthaal, mededelingen arbeidsgeneeskundige dienst, ... alsook alles betreffende de wettelijke overlegorganen zoals ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming en de vakbondsafvaardiging) moeten in het Nederlands verlopen.

De handelingen die niet in het Nederlands zijn gesteld zijn absoluut nietig.

Naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie is voortaan een arbeidsovereenkomst (tussen de werkgever en de werknemer) in een andere taal opgesteld rechtsgeldig. Het Hof van Justitie oordeelde dat een arbeidsovereenkomst die enkel kan opgesteld worden in de officiële taal van het land en/of regio in strijd is met het principe van het vrij verkeer van werknemers. Het moet evenwel gaan om:
  • een arbeidsovereenkomst met een grensoverschrijdend karakter (zie verder);
  • een arbeidsovereenkomst opgemaakt in een andere taal van de EU of EER;
  • een vertaling van de arbeidsovereenkomst die in het Nederlands is opgesteld. 

Het grensoverschrijdend karakter houdt in dat de werknemer:
  • ofwel in één van de andere lidstaten van de EU of EER woont;
  • ofwel in België woont en heeft gebruik gemaakt van zijn recht op vrij verkeer van werknemers (bv. een Italiaan die in Vlaanderen werkt);
  • ofwel valt onder het vrij verkeer van werknemers op grond van een internationaal of supranationaal verdrag.

Als er een verschil bestaat tussen de Nederlandstalige en de anderstalige versie heeft de Nederlandstalige versie van het document voorrang.

Deze nieuwe bepalingen zijn in voege getreden vanaf 2 mei 2014.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek