Nieuwe opzegtermijnen vanaf 1/1/2014

Door: Marc Verboom | Op: 30/01/2014

Enkele praktische tips

Voor de volledige informatie wat betreft de nieuwe wetgeving betreffende de opzegtermijnen vanaf 1/1/2014 verwijzen we naar ons artikel dd. 13/11/2013 en de info brochures van BBTK.

Voor de bedienden met een arbeidsovereenkomst die dateert van voor 1/1/2014 zal in de toekomst de opzegtermijn of de ontslagvergoeding, die overeenstemt met de theoretisch te presteren opzegtermijn, uit 2 delen bestaan:
  • deel 1 = de vastgeklikte rechten opgebouwd op 31/12/2013 op basis van de vroegere wetgeving, zijnde:
    • 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit bij de werkgever indien het jaarloon < 32.524 euro bruto;
    • 1 maand per begonnen jaar (met een minimum van 3 maanden) indien het jaarloon > 32.524 euro bruto.
  • deel 2 = de rechten die vanaf 1/1/2014 worden opgebouwd volgens de nieuwe wetgeving (in aantal weken).

Ook wanneer het ontslag door je werkgever de volgende jaren (ook bij wijze van spreken in 2040) wordt gegeven, zal hij rekening moeten houden met je situatie op 31/12/2013 en meer bepaald je anciënniteit op dat ogenblik en het jaarloon van 2013 (boven of onder het bedrag van 32.524 euro).

Wanneer ben je voor 31/12/2013 in dienst getreden?
Wat was op dat ogenblik je anciënniteit?
Wat was op dat ogenblik je jaarloon voor 2013?

Deze gegevens zijn op het ogenblik van het ontslag nodig om deel 1 van je opzegtermijn of ontslagvergoeding te berekenen en op welke manier dit dient te gebeuren (3 maand per begonnen schijf van 5 jaar of 1 maand per begonnen jaar).

Praktische tips!!!

Houd het origineel van je arbeidsovereenkomst (of enig ander document waaruit het begin van de tewerkstelling bij je werkgever zou kunnen blijken) goed bij zodat de datum van indiensttreding kan aangetoond worden. Belangrijk voor de berekening van je anciënniteit op 31/12/2013.

Bewaar je individuele rekening van het jaar 2013 (door de werkgever af te leveren voor 1/3/2014) altijd goed. Hieruit zal blijken dat je jaarloon in 2013 al dan niet boven de loongrens van 32.524 euro bruto lag.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek