Resultaatsgebonden voordelen

Door: Marc Verboom | Op: 20/12/2013

Maximaal bedrag bonussen voor 2014 geïndexeerd

Sinds 1 januari 2008 bestaat het stelsel van de "niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen". Dit is een moeilijke benaming voor voordelen (bonussen) bovenop het loon, die niet periodiek terugkeren en als het bedrijf bepaalde vooraf duidelijk omschreven en objectief meetbare resultaten behaalt. Het gaat om een collectief toe te kennen voordeel voor alle werknemers of een bepaalde groep van werknemers in het bedrijf.

De bonusregeling is vast te leggen (te behalen objectieven, referentieperiode, wijze van berekening van de bonus, betrokken werknemers, ...) in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of een bedrijfsplan.

Het maximumbedrag van deze bonus wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van de maand november voor het kalenderjaar dat volgt. Voor 2014 bedraagt het maximumbedrag 3.131 euro per werknemer.

Op het bedrag van de bonus wordt in hoofde van de werknemer een solidariteitsbijdrage van 13,07% ingehouden. Het maximale bedrag dat voor de werknemers vrijgesteld is van belastingen bedraagt 2.722 euro (3.131 - 13,07%).

De werkgeversbijdrage bedraagt 33%.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek