Eisenbundel logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 05/06/2013

Gemeenschappelijke eisenbundel voor 2013 - 2014

BBTK, LBC en ACLVB dienen volgende eisenbundel in voor de onderhandelingen in de sector logistiek (PC 226).

1. Koopkracht
 • forfaitaire verhoging van de barema's en reële lonen;
 • verlenging mogelijkheid omzetting ecocheques op bedrijfsvlak in gelijkwaardig voordeel;
 • berekening eindejaarspremie met inbegrip van dubbel vakantiegeld;
 • afschaffen van klasse 1;
 • baremieke verhogingen met jaarlijkse tussenstappen;
 • herinvoering principe "behoud van het verschil";
 • verlenging barema's vanaf 45 jaar fictieve anciënniteit;
 • verhoging bijdrage aan sectoraal pensioenplan;
 • uitbreiding sectoraal pensioenplan met sociaal luik;
 • terugbetaling woon-werkverkeer met de trein via derde-betalersregeling (80% via werkgever);
 • terugbetaling woon-werkverkeer andere vervoermiddelen dan trein op basis van tabel CAO 19octies;
 • invoering van fietsvergoeding à 0,22 euro per kilometer.

2. Tijdskrediet en landingsbanen
 • maximalisering van recht op tijdskrediet
  • tijdskrediet met motief "zorg en opleiding": bijkomend recht van 36 maanden voor voltijdse en halftijdse onderbreking;
  • recht op 4/5 tijdskrediet vanaf 50 jaar indien 28 jaar loopbaan;
 • verhoging van de sectorale premies van 75 en 100 euro;
 • verlenging looptijd premie vanaf 55 jaar tot brugpensioenleeftijd;
 • berekening verbrekingsvergoeding op basis van oorspronkelijke arbeidsregeling;
 • vervanging van bedienden in tijdskrediet.

3. Eindeloopbaan
 • verlenging CAO brugpensioen 58 jaar tot 31 december 2014;
 • verlenging CAO brugpensioen 56 jaar met nachtarbeid tot 31 december 2014.

4. Opleidingen
 • individueel recht op opleidingen (ook voor deeltijdsen);
 • verhoging aantal opleidingsdagen en aanvullende opleidingsdagen vanaf 45 jaar;
 • invoering sanctiemechanisme voor werkgevers bij niet-naleving opleidingsengagementen.

5. Combinatie werk - gezin
 • verhoging en/of verbetering anciënniteitsdagen;
 • betaalde dagen in geval van verlof om dwingende reden.

6. Sectorale functieclassificatie
 • actualisering van de sectorale functieclassificatie;
 • grotere rol van de syndicale afvaardiging in geval van beroepsprocedure.

7. Organisatie van de arbeid
 • invoering van een sectoraal kader (met minimumvergoeding) in geval van telewerk;
 • vastleggen van minimale ploegenpremies.

8. Meervoudig ontslag
 • verlaging drempel aantal werknemers;
 • sancties werkgevers voor niet-naleving procedure individueel ontslag.

9. Overgang van activiteit
 • regeling van overgang van personeel in geval van overgang van commercieel contract naar andere logistieke dienstverlener (toepassing CAO 32bis).

10. Syndicale werking
 • verhoging aantal mandaten syndicale afvaardiging;
 • verbetering bescherming syndicaal afgevaardigden;
 • verhoging dotatie voor syndicale vorming en syndicale premie.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek