Eisenbundel logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 28/01/2003

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft haar eisenbundel ingediend. Daarmee kunnen de sectorale onderhandelingen van start gaan.

De sectorale onderhandelingen in de sector logistiek (PC 226) kunnen van start gaan nadat het gemeenschappelijk vakbondsfront van bediendevakbonden (BBTK - LBC - ACLVB - CNE) de volgende eisenbundel heeft ingediend.

Deze onderhandelingen moeten uitmonden in een sectoraal akkoord voor de volgende 2 jaar (2003 en 2004) en zijn van belang voor meer dan 30.000 bedienden en kaderleden tewerkgesteld in de sector van de internationale handel, vervoer, opslag en distributie van goederen.


EISENBUNDEL 2003 - 2004

1. verhoging koopkracht
We vragen een algemene verhoging van de loonbarema's en reŽle lonen. De huidige baremastructuur zou moeten aangepast worden : elke 3 jaar (i.p.v. op sommige ogenblikken 5 jaar) een verhoging en het optrekken van het eindbarema.


2. tewerkstelling
Het recht op tijdskrediet (volledige en halftijdse vermindering) moet uitgebreid worden van 3 tot 5 jaar. Het recht op tijdskrediet wordt momenteel beperkt tot 5% van het aantal werknemers in de onderneming (tenzij anders voorzien op ondernemingsvlak). We vragen een hoger % vast te leggen voor de ganse sector. In uitvoering van het vorig sectoraal akkoord (2001 - 2002) hebben 50-plussers die hun arbeidsprestaties met 1/5 verminderen recht op een aanvullende vergoeding bovenop de algemene premies in het kader van het tijdskrediet. Dit systeem zou voortaan moeten doorgetrokken worden naar de bedienden die hun arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking terugbrengen. Op sectoraal vlak vastleggen dat bij een overstap van halftijds tijdskrediet naar brugpensioen de berekening van de aanvullende vergoeding brugpensioen ten laste van de werkgever wordt berekend op het voltijds loon.

Behoud van de bestaande regeling inzake brugpensioen vanaf 58 jaar en halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar.

Vastleggen van een overlegprocedure die ondernemingen moeten volgen in geval zij wensen over te gaan tot herstructurering of overdracht van activiteiten.

Vastleggen van minimale toeslag bij alle vormen van flexibiliteit (ploegenarbeid, nachtarbeid, weekendwerk, ...) en hierbij de nodige aandacht voor tewerkstelling en werkdruk.


3. tweede pensioenpijler
Uitvoeren van het protocol van 7 mei 2001 op basis van de wet op de aanvullende pensioenen (zogenaamde wet Vandenbroucke).


4. financiering en werking sociaal fonds
Behoud van de bestaande regeling inzake ontslagbegeleiding en aanwervingspremies.
Verhoging van de werkgeversbijdrage voor de syndicale premie en vormingspremie.


5. permanente vorming
Momenteel bestaat het individueel recht op 1 vormingsdag per jaar. We wensen dat dit recht uitgebreid wordt tot meerdere dagen per jaar. Een sanctie t.a.v. de werkgever moet de naleving van dit recht op permanente vorming versterken.


6. e-mail gebruik
Opstellen van een kaderovereenkomst op sectoraal vlak die voor de bedienden het gebruik van e-mail en internet regelt.


7. syndicale afvaardiging
In opvolging van het vorig akkoord de verdere uitwerking van de regionale overlegplatforms via het statuut van zone-afgevaardigden.


8. anciŽnniteitsverlof
De bestaande regeling van het anciŽnniteitsverlof aanpassen zodat men gedurende de ganse carriŤre recht heeft op 1 anciŽnniteitsdag per begonnen schijf van 5 jaar anciŽnniteit in de onderneming.


We houden jullie op de hoogte van het verder verloop en het resultaat van deze sectorale onderhandelingen via dit kanaal.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek