Vastklikken recht op brugpensioen (SWT)

Door: Marc Verboom | Op: 17/04/2013

KB aangevuld met CAO 107

Waarover gaat het?

De mogelijkheid tot vastklikken van het recht op brugpensioen (of sedert enige tijd officieel SWT - stelsel van werkloosheid met toeslag) was al voorzien in het KB van 20 september 2012 (met inwerkingtreding vanaf 14 oktober 2012). Zie het vroegere bericht dd. 30/10/2012.
 
Vakbonden en werkgevers sloten op 28 maart 2013 in de Nationale Arbeidsraad (NAR) bijkomend CAO 107 af. Deze CAO preciseert één en ander.

Het vastklikken van het recht op SWT of brugpensioen houdt in dat oudere werknemers langer kunnen blijven werken zonder hun recht te verliezen.

Een werknemer kan bij ontslag door de werkgever in SWT op basis van een geldende CAO, die echter in de tijd beperkt is. Hij/zij moet een bepaalde leeftijd hebben en een bepaalde loopbaanvereiste bewijzen:
  • aan de leeftijdsvoorwaarde moet voldaan worden ten laatste op het einde van de arbeidsovereenkomst (laatste dag dat men in dienst is) én tijdens de geldigheidsduur van de CAO;
  • aan de loopbaanvereiste moet voldaan worden ten laatste op het einde van de arbeidsovereenkomst (laatste dag dat men in dienst is).

Indien de werknemer aan al deze voorwaarden voldoet maar de werknemer kan of wil van de mogelijkheid geen gebruik maken, loopt hij het risico in de toekomst geen beroep meer te kunnen doen op het SWT omwille van de steeds stijgende leeftijdsvoorwaarde en loopbaanverieste de volgende jaren (voor tabellen en voorbeelden zie bericht dd. 30/10/2012) of omdat er geen geldige CAO meer zal zijn.

Het moment van vastklikken en het latere ontslag (en opnemen van SWT) moeten plaatsvinden bij dezelfde werkgever.

Het vastklikken is enkel en alleen van toepassing voor:
  • het SWT op basis van CAO 17 op 60 jaar (in 2013 35 jaar loopbaan voor mannen en 28 jaar voor vrouwen);
  • het SWT lange loopbaan op 58 jaar (in 2013 38 jaar loopbaan voor mannen en 35 jaar voor vrouwen).

Het RVA attest

Het afleveren van een attest door de RVA waarin de RVA bevestigt dat de rechten op SWT vastgeklikt zijn is noodzakelijk.

De werknemer kan dit attest op eigen initiatief via het ABVV laten aanvragen bij de RVA. En dit van zodra hij aan de vereiste leeftijdsvoorwaarde en loopbaanvereiste voldoet.
 
Ook de werkgever kan dit attest bij de RVA aanvragen en dit binnen de maand na ontvangst van het schriftelijk verzoek van de werknemer. Zodra het attest via het ABVV aan de werknemer is afgeleverd beschikt de werknemer opnieuw over een maand om het af te leveren aan de werkgever (ofwel aangetekend opsturen of een dubbel voor ontvangst laten ondertekenen door de werkgever).

Zodra de werknemer het attest tijdig aflevert is het bindend voor de werkgever en kan het SWT niet geweigerd worden. Indien de werknmer het attest niet tijdig of geen attest aflevert is er geen recht op SWT.


Berekening van de toeslag

Sommige CAO's bepalen een gunstigere berekening van de toeslag dan wat bepaald is via CAO 17 (= minstens 50% van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering).

Het bedrag, de berekening, de aanpassing, de ontslagprocedure worden bepaald door de CAO die van kracht is op het ogenblik van het ontslag.
Indien er geen CAO meer van kracht is op het ogenblik van het ontslag zijn het de voorwaarden zoals bepaald in de CAO die van kracht was op het ogenblik dat de werknemer aan de voorwaarden voldeed.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek