Regering legt loonstop op!!!

Door: Marc Verboom | Op: 09/04/2013

Naar een loonstop voor de volgende 6 jaar ?!?!

periode 2013 - 2014

Tijdens de begrotingsbesprekingen van eind 2012 besliste de regering om de loonkost in 2013 en 2014 in te perken en een loonnorm vast te leggen van 0%. Concreet betekent dit dat er de komende 2 jaar geen ruimte is voor loonstijgingen (met uitzondering van indexering en baremieke verhogingen).

Op de minsterraad van 29 maart 2013 werd het ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de loonnorm van 0% goedgekeurd. Het KB zal dus eerstdaags in het Belgisch Staatsblad verschijnen.

periode 2015 - 2018

Voor de volgende jaren herschrijft de regering momenteel de wet van 1996. Uit het voorontwerp van wet (die waarschijnlijk ook eerstdaags wordt goedgekeurd) kunnen we kort samengevat (we willen niet al te technisch worden) het volgende afleiden:
 • ook voor de jaren 2015 - 2016 een loonnorm van 0%;
 • ten vroegste, en onder bepaalde voorwaarden, enige marge (0,3%) in 2018;
 • de loonnorm wordt bindend voor alle CAO's, maar slaat ook op alle individuele arbeidsovereenkomsten én toezeggingen (het ontwerp van wet spreekt over "alle éénzijdige toezeggingen van de werkgever, individuele akkoorden tussen werkgever en werknemer, via het arbeidsreglement en policies of om het even via welk middel" en wil dus elke vorm van loonsverhoging uitsluiten);
 • zijn evenwel uitgesloten en vallen niet onder de loonnorm:
  • de toepassing van een bestaand indexeringsmechanisme;
  • de toepassing van bestaande baremieke verhogingen;
  • de verhoging van het minimumloon en de jongerenlonen;
  • de aanpassingen in het kader van het wegwerken van loonverschillen tussen mannen en vrouwen;
  • eventuele variabele vergoedingen en overuren;
  • niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in het kader van de toepassing van CAO 90.
 • het begrip loon en loonnorm wordt bovendien uitgebreid tot:
  • maaltijdcheques en ecocheques;
  • sport- en cultuurcheques;
  • bijdrage bedrijfsvoertuigen;
  • andere voordelen (er is dus echt niets meer mogelijk).
 • een correctiemechanisme (bij overschrijding van de loonnorm) zal voorzien worden;
 • sancties zijn voorzien bij een overschrijding:
  • strafrechtelijke sancties;
  • nietigheid van de CAO of andere overeenkomsten;
  • niet-algemeen bindend verklaring van de CAO's;
  • verrekening van de overschrijding in de volgende periode.

Kunnen wij hier als werknemers mee akkoord gaan?
Hebben wij de crisis veroorzaakt?
Hebben wij al niet voldoende ingeleverd?

Op dit zelfde ogenblik komt de krant De Tijd met de vaststelling dat de CEO's en de leden van de Raad van Bestuur van vele bedrijven zichzelf een verhoging van hun vergoeding hebben toegekend (Telenet tot 50 à 67%, Ageas + 50%, ABInbev + 12%, ...).
  

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek