Resultaatsgebonden voordelen of bonussen

Door: Marc Verboom | Op: 18/01/2013

Maximaal bedrag bonussen voor 2013 vastgelegd en invoering van solidariteitsbijdrage voor werknemers

Sinds 1 januari 2008 bestaat het stelsel van de "niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen". Dit is een moeilijke benaming voor voordelen (bonussen) op het loon, die niet periodiek terugkeren en als het bedrijf bepaalde vooraf duidelijk omschreven en objectief meetbare resultaten behaalt. Het gaat om een collectief toe te kennen voordeel voor alle werknemers of een bepaalde groep van werknemers in het bedrijf.

De bonusregeling is vast te leggen (te behalen objectieven, referentieperiode, wijze van berekening van de bonus, betrokken werknemers, ...) in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of een bedrijfsplan.

Het maximumbedrag van deze bonus wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van de maand september voor het kalenderjaar dat volgt. Voor 2013 houdt deze indexatie een verhoging in van 2.430 tot 2.488 euro netto per werknemer.

De regering heeft via de Sociale Programmawet van 31 december 2012 het grensbedrag voor 2013 opgetrokken tot maximaal 3.100 euro.
 
Tot dit maximumbedrag was de bonus tot nu toe vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen voor de werknemer. Er was enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 33% verschuldigd. De regering heeft, samen met de verhoging van het bedrag,  beslist tot de invoering van een solidariteitsbijdrage voor de werknemers ter waarde van 13,07% op alle bonussen die worden uitgekeerd vanaf 1 januari 2013. Dus ook op de bonussen die voor 1 januari 2013 werden afgesproken (en rekening houdend met het lagere maximale bedrag van 2.430 euro), maar die uitbetaald worden in 2013. De werkgeversbijdrage van 33% blijft ongewijzigd behouden.

De fiscus houdt zich echter (voorlopig) aan het geïndexeerde bedrag van 2.488 euro en niet aan het verhoogde bedrag van 3.100 euro. D.w.z. dat belastingen zullen moeten betaald worden op het deel van de bonus dat 2.488 euro overschrijdt.

Voorbeeld:
Een werknemer ontvangt het maximale bedrag van 3.100 euro aan bonus.
Hierop wordt 13,07% solidariteitsbijdrage ingehouden. Er blijft 3.100 - 405,17 = 2.694,83 euro over.
Dit bedrag ligt hoger dan 2.488 euro. Het gedeelte 2.694,83 - 2.488,00 = 206,83 euro is belastbaar.

Of anders gezegd, tot een bonus van 2.862,07 euro dienen geen belastingen te worden betaald.
2.862,07 - 374,07 (13,07%) = 2.488 euro.

De vraag is hoelang de fiscus en RSZ deze verschillende regels zullen blijven toepassen?


 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek