Resultaatsgebonden voordelen

Door: Marc Verboom | Op: 09/10/2012

Maximaal bedrag bonussen voor 2013 geïndexeerd

Sinds 1 januari 2008 bestaat het stelsel van de "niet-recurrente resultaatsgebonhden voordelen". Dit is een moeilijke benaming voor voordelen (bonussen) bovenop het loon, die niet periodiek terugkeren en als het bedrijf bepaalde vooraf duidelijk omschreven en objectief meetbare resultaten behaalt. Het gaat om een collectief toe te kennen voordeel voor alle werknemers of een bepaalde groep van werknemers in het bedrijf.

De bonusregeling is vast te leggen (te behalen objectieven, referentieperiode, wijze van berekening van de bonus, betrokken werknemers, ...) in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of een bedrijfsplan.

Het maximumbedrag van deze bonus wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van de maand september voor het kalenderjaar dat volgt. Voor 2013 bedraagt het maximumbedrag 2.488 euro netto per werknemer. Tot dit maximumbedrag zijn dergelijke bonussen vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen voor de werknemer. Er is enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 33% verschuldigd.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek