Minister van Werk: andere aanpak aub!!!

Door: Marc Verboom | Op: 26/06/2012

BBTK waarschuwt minister van Werk Monica De Coninck

Minister van Werk Monica De Coninck laat de afgelopen maanden geen kans onbenut om haar visie te geven op thema's die de werknemers aanbelangen. Niet abnormaal als minister van Werk. Minder normaal is dat ze daarbij consequent de rechten van de werknemers in vraag stelt. Het blijft daarbiij niet enkel bij moeilijk verteerbare uitspraken rond 'bedrieglijke' zieke werknemers of de loonevolutie van bedienden. De minister zou ook reeds afgesloten sectorale CAO's in vraag willen stellen.

In het werkloosheidsdossier is het duidelijk dat de minister zich volop schaart achter principe van een versterkte degressiviteit van de uitkeringen. Ter herinnering: daarmee komen vanaf 1 november van dit jaar duizenden gezinshoofden na verloop van tijd 31% en alleenstaanden 12% onder de Europese armoedegrens terecht. Over de inspanningen die werden beloofd om de werkzoekenden een perspectief op werk te geven (bijvoorbeeld via versterkte opleidingen) heerst complete radiostilte.

Hetzelfde geldt voor het concretiseren van de regelgeving rond de eindeloopbaan. Onze eigen diesnten worden overspoeld door vragen rond de eindeloopbaanproblematiek (waaronder de landingsbanen in het kader van het tijdskrediet). Net zoals dat voor andere ministers uit deze regering het geval is, blijft het echter wachten op de concrete uitvoering van aangekondigde beslissingen. Terwijl werknemers zich in de onzekerheid bevinden, vrezen wij dat de minister de regeringsbeslissingen op de strengst mogelijke manier zal interpreteren.

Terwijl de werknemers tevergeefs wachten op de uitvoeringsbesluiten van eind vorig jaar genomen beslissingen, lanceert de minister het ene idee na het andere in het kader van het relancedebat. Haar voorstellen zouden niet misstaan in een eisenbundel van een werkgeversorganisatie.

De stageplaatsen die ze voor jongeren zou voorzien gaan bijvoorbeeld compleet voorbij aan het feit dat er al tal van inschakelingsstatuten bestaan, waarin beter eerst orde op zaken kan worden gesteld. Haar idee lijkt meer te willen bestendigen wat voor de meeste jongeren nu al de realiteit is: maandenlang on(der)betaald als stagiair aan de slag gaan, in de grootste onzekerheid, zonder dat hieraan enige tewerkstellings- (en dus inkomens)garantie aan gekoppeld is.

In nog niet gepubliceerde nota's pleit ze voor de annualisering van de arbeidsduur, waarbij onverholen aan bedrijven wordt toegelaten 'extra werk op te vangen zonder dat dit extra kost' en zonder CAO verplichting. Deeltijdse werknemers die op voorhand zekerheid wensen rond het tijdstip waarop ze moeten werken zijn eraan voor de moeite, want de uurroosters zouden niet langer moeten opgenomen worden in het arbeidsreglement. Het is mogelijk slechts een voorbereidende denkoefening, maar veelzeggend voor de manier waarop de minister met haar bevoegdheid wenst om te gaan.

Als klap op de vuurpijl blijkt dat de minister een lijst heeft laten opstellen van sectorale CAO's die de door de regering opgedrongen loonnorm van 0,3% zouden overschrijden. Daarmee wordt ingebroken in het sectoraal loonoverleg, waarbij eerder door vakbonden én werkgevers afgesproken loonsverhogingen in vraag worden gesteld. Dat belooft voor het najaar ...

Nadat de minister vorige week begrip opbracht voor de ongerustheid van de werkgevers voor het 'bedrog' van de werknemers in geval van ziekte (na de uitspraak van het Europees Hof over vakantierechten bij ziekte), laat ze zich ook vandaag onderscheiden door te stellen dat oudere bedienden best wel wat minder kunnen worden betaald. Door de band tussen leeftijd en loon door te knippen hoopt ze te vermijden dat de werkgevers bij herstructureringen steevast oudere bedienden op straat zetten. Daarbij gaat ze om te beginnen voorbij aan het feit dat deze band al lang doorgeknipt is: in alle paritaire comités speelt enkel nog eerder opgedane werkervaring of anciënniteit, niet langer de leeftijd. We stellen ook dagelijks vast dat de beperktere loonspanning bij arbeiders alvast niet zorgt voor minder uitstroom bij de ouderen onder hen. Het misbruiken van het eindeloopbaandebat om te morrelen aan de lonen van de bedienden is een gevaarlijke en compleet onaanvaardbare piste.

Bij BBTK verliest de minister van Werk, die geacht wordt te waken over het welzijn van de werknemers, aan hoog tempo krediet. De BBTK is bereid een constructieve dialoog aan te gaan met de minister over alle dossiers, maar stelt telkens opnieuw vast dat ze daar totaal niet in geïnteresseerd is. Dat belooft!!! Ook het dossier rond de harmonisering van de statuten tussen arbeiders en bedienden zal moeten aangepakt worden. Een dossier dat BBTK nauwgezet opvolgt. Als de minister meent dat we hierbij aan de kant zullen blijven staan, vergist ze zich.


 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek