Aanvullende pensioenen: contractbreuk op komst?

Door: Marc Verboom | Op: 20/06/2012

Voorstel van Assuralia om wettelijke rendementsgarantie op aanvullende pensioenen te verlagen

Via een persbericht liet Assuralia (beroepsvereniging van de verzekeraars) vorige week weten dat er zou moeten afgestapt worden van de wettelijk vastgelegde rendementsgarantie op de aanvullende pensioenen (zgn. tweede pensioenpijler). Volgens BBTK is dit nergens voor nodig.

Werkgevers zijn volgens de wet op de aanvullende pensioenen (WAP) verplicht de uitvoering van een aanvullend pensioen toe te vertrouwen aan een pensioenfonds of een groepsverzekering. Werknemers genieten op dit aanvullend pensioen een wettelijke rendementsgarantie van 3,25% op de werkgeversbijdragen en 3,75% op de werknemersbijdragen. In geval van een tekort bij een pensioenfonds moet de (voormalige) werkgever bijpassen om alsnog het beloofde bedrag aan de werknemer uit te betalen. Bij een groepsverzekering moet de verzekeraar bijspringen.

Als gevolg van de financiële crisis en de langdurige lage rentes vrezen de verzekeraars deze rendementen niet meer te kunnen halen. Ze stellen dat als gevolg van de financiële crisis de opbrengsten uit hun beleggingen onder druk staan en ze bijgevolg over onvoldoende geld zullen beschikken op het moment van uitbetaling. Assuralia pleit voor de afschaffing van de wettelijke minimumrendementen. In de plaats ervan willen ze een formule waarin het rendement gekoppeld wordt aan de marktrente. Ze willen dit toepassen op nieuwe contracten en op werkgevers die van pensioeninstelling veranderen.

Voor BBTK is de verlaging van de wettelijke rendementsgarantie niet aan de orde en onbespreekbaar en heeft ondermeer volgende argumenten:
  • het gaat om sociale toezeggingen (uitgesteld loon), een éénzijdige wijziging is dan ook (sociale) contractbreuk;
  • reeds jaren pleiten politici en verzekeraars voor de stimulering, democratisering en uitbreiding van de tweede pensioenpijler (naast het wettelijk pensioen als eerste pensioenpijler); deze ingreep zal hier niet toe bijdragen en het vertrouwen in de tweede pensioenpijler ondermijnen;
  • verzekeraars en pensioenfondsen beleggen het grootste deel van hun activa op lange termijn; het is dus niet de marktrente van vandaag die bepalend is, maar de rente over een langere periode;
  • volgens de gegevens van de pensioenfondsen zelf bedroeg het gemiddelde rendement over de laatste 20 jaar 6,04%; met een goede beleggingsmix halen de meeste pensioeninstellingen op lange termijn rendementen boven de wettelijke rendementsgarantie;
  • in de voorbije 10 jaar hebben de verzekeringsmaatschappijen slechts een gedeelte van de jaarlijkse winst verdeeld onder de werknemers die aangesloten zijn bij een groepsverzekering; het overige deel is gebruikt om over te hevelen naar andere segmenten van hun activiteiten of uit te keren aan de aandeelhouders.

BBTK zal dit dossier verder blijven opvolgen. Uit de reacties van de werkgevers blijkt immers dat ze het eens zijn met Assuralia. Het dossier zou wel eens later op het jaar, tijdens de onderhandelingen over een nieuw Interprofessioneel Akkoord, door hen op tafel kunnen gelegd worden.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek