ABVV maakt evaluatie regeringsmaatregelen en kijkt vooruit

Door: Marc Verboom | Op: 15/02/2012

ABVV evalueerde op 14/2/2012 de politieke situatie

Het federaal comité ABVV nam akte van de correcties op de antisociale maatregelen inzake pensioen en brugpensioenen, werkloosheid en tijdskrediet, die afgedwongen werden door de syndicale acties en de algemene staking van 30 januari 2012.

Contractbreuken voor de prive-sector weggewerkt

De contractbreuken en hun retroactieve gevolgen werden weggewerkt en er kwamen verschillende sociale verbeteringen in vergelijking met de oorspronkelijke plannen van de regering.
Het federaal comité is ook verheugd dat er enkele belangrijke stappen worden gezet in de aanpak van de fiscale en sociale fraude.

Fundamentele onevenwichten en armoederisico voor velen blijven bestaan

Het federaal comité feliciteert de actievoerders voor hun inzet en met het resultaat, maar blijft erbij dat de begroting 2012, ook na deze correcties, onevenwichtig blijft en kwetsbare bevolkingsgroepen in armoede dreigt te storten.
Het eist dat het overleg verder gezet wordt met het oog op de uitwerking van een werkgelegenheidsplan dat werknemers, die geconfronteerd worden met de strengere werkloosheidsreglementering, de kans geeft op een kwalitatieve job vooraleer de strengere reglementering toegepast wordt.
Tegelijk vraagt het federaal comité de uitwerking van een strategie om de economische structuur in het land te versterken door de overgang te maken naar een innovatievere en groenere economie, onder meer door een heroriëntering van de overheidshulp (afschaffing van de notionele intrestaftrek en vervangen door overheidssteun gelinkt aan werk en investeringen).

Uitblijven concrete vooruitgang voor openbare diensten is onaanvaardbaar

Het federaal comité is verontwaardigd dat er nog geen concrete vooruitgang werd geboekt voor verbeteringen voor de openbare diensten en geeft aan het federaal ABVV bureau de opdracht de ontwikkeling van deze onderhandelingen te blijven volgen en zo nodig in te gaan op vragen voor solidariteit.

Het federaal comité roept op tot waakzaamheid en vraagt het federaal bureau gepaste antwoorden voorbereidt op enkele belangrijke uitdagingen: de budgetcontrole, het debat over het concurrentievermogen en Europa.

Budgetcontrole

Het federaal comité herhaalt dat de begroting 2012 onevenwichtig is omdat de zwaksten zwaarder getroffen worden dan de meest vermogenden.
De budgetcontrole moet dit evenwicht herstellen door een reeks rechtvaardige fiscale maatregelen die kapitaal, vermogens en ondernemingswinsten hun deel doen betalen.
De strijd tegen de fiscale fraude moet verder geactiveerd worden, onder meer door de volledige afschaffing van het fiscaal bankgeheim via de automatische uitwisseling van de gegevens aan de fiscus.

Concurrentievermogen

Het debat over het concurrentievermogen mag niet langer herleid worden tot een loonkostendiscussie. Er kan geen sprake zijn om te raken aan de index of de automatische indexering.
Het federaal comité steunt wel de inspanningen om de oorzaken van de hoge inflatie aan te pakken via een betere prijzencontrole. Het eist een blokkering van de energieprijzen en het stoppen van de snellere prijzenstijging dan in de buurlanden voor een reeks andere producten, zoals voedingsmiddelen.

Daarnaast moeten de structurele tekortkomingen van ons concurrentievermogen aangepakt worden, in de eerste plaats het gebrek aan innovatie en de gebrekkige oriëntering van de export.

Overheidshulp moet geheroriënteerd worden om de productiestructuur te verbeteren in plaats van ze vrijblijvend uit te delen.

Stop de uitzichtloze bezuinigingideologie van Europa

Het federaal comité stelt vast dat de bezuinigingsideologie van het huidige conservatieve Europa de lidstaten in een recessie stort terwijl de werkloosheid piekt met 23 miljoen werklozen.
Het federaal comité steunt de oproep van het Europees Vakverbond (EVV) om op 29 februari overal in Europa actie te voeren en herhaalt de belangrijkste eisen: het vinden van de nodige middelen om een duurzame relance te organiseren (fiscale harmonisatie met een minimumbelasting voor ondernemingen, een financiële transactietaks, eurobonds, de ECB als "lender of last resort").
 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek