Nieuwe loongrenzen 2012

Door: Marc Verboom | Op: 23/11/2011

De nieuwe loongrenzen voor 2012 voor de proefperiode, opzeggingstermijnen, tegenopzegging, scheidsrechtelijk beding, niet-concurrentiebeding, scholingsbeding en sollicitatieverlof gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

In het Belgisch Staatsblad van 22 november 2011 verschenen de geïndexeerde loongrenzen die vanaf 1 januari 2012 van toepassing zullen zijn:
  • 31.467 i.p.v. 30.535 euro in 2011;
  • 37.721 i.p.v. 36.604 euro in 2011;
  • 62.934 i.p.v. 61.071 euro in 2011.

Deze bedragen hebben een invloed op:
  • de duur van de proefperiode;
  • de lengte van de opzeggingstermijn;
  • de lengte van de tegenopzeg;
  • de geldigheid van het scheidsrechtelijk beding;
  • de geldigheid van het niet-concurrentiebeding;
  • de geldigheid van het scholingsbeding;
  • het recht op sollicitatieverlof tijdens de opzeggingstermijn.

Zo is de duur van de proefperiode beperkt tot maximum 6 maanden indien het bruto jaarloon kleiner is dan 37.721 euro. Boven dit bedrag mag een proefperiode van maximum 12 maanden worden overeengekomen.

Is het bruto jaarloon lager dan 31.467 euro dan is de wettelijke opzeggingstermijn van 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit in de onderneming van toepassing als het ontslag uitgaat van de werkgever. Bedraagt het jaarloon meer dan 31.467 euro dan moet de opzeggingstermijn worden vastgelegd in onderling akkoord tussen de werkgever en de bediende (met minimaal de wettelijke opzeggingstermijn) of door de rechter worden bepaald (eventueel via de zogenaamde formule Claeys) voor de arbeidsovereenkomsten die bestonden voor 1 januari 2012. Voor de arbeidsovereenkomsten die in werking treden na 1 januari 2012 bedraagt de opzeggingstermijn 30 kalenderdagen met een minimum van 3 maanden (= 91 kalenderdagen) per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit in de onderneming. Deze nieuwe regel legt absolute termijnen vast. Er is geen sprake meer van overleg tussen partijen of rechterlijke bevoegdheid om de hoogte van de opeggingstermijn te bepalen. De formule Claeys (of andere formules) verliezen hierdoor hun nut voor de nieuwe arbeidsovereenkomsten die ingaan vanaf 1 januari 2012.

Tijdens de lopende opzeggingstermijn kan de bediende zijn/haar tegenopzeg geven (in het geval betrokkene voor het einde van de opzeggingstermijn een nieuwe job heeft gevonden). Is het bruto jaarloon kleiner dan 31.467 euro dan bedraagt deze 1 maand. Is het bruto jaarloon groter dan 31.467 euro dan bedraagt deze 2 maanden. De tegenopzeg gaat in de maandag van de week volgend op de week waarin de tegenopzeg werd betekend.

Indien het bruto jaarloon kleiner is dan 31.467 euro is de geldigheid van een niet-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkosmt beperkt tot de functies vastgelegd in een (sectorale) CAO.

Een scholingsbeding kan enkel in een arbeidsovereenkomst opgenomen worden of nadien vastgelegd worden indien het bruto jaarloon hoger is dan 31.467 euro.

Is het bruto jaarloon lager dan 31.467 euro dan heeft de bediende tijdens de opzeggingstermijn recht op 2 halve dagen per week om een nieuwe job te zoeken, het zogenaamde sollicitatieverlof. Is het bruto jaarloon groter dan 31.467 euro dan is dit recht beperkt tot de laatste 6 maanden van de opzeggingstermijn. Voor deze periode heeft de bediende recht op 1 halve dag per week sollicitatieverlof.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek