Voorakkoord interprofessioneel akkoord

Door: Marc Verboom | Op: 30/12/2002

Interprofessioneel overleg tussen werkgevers en vakbonden levert een mini-akkoord op.

Op 12 december rondden vakbonden en werkgevers de besprekingen inzake het interprofessioneel akkoord 2003 - 2004 af. Het werd - gezien de omstandigheden - een mini-akkoord. Het voorakkoord zal de komende weken in de verschillende vakbondsinstanties worden besproken.

1. koopkracht
De loonkost mag de komende 2 jaar met 5,4% stijgen. Het gaat om een indicatieve loonnorm waarvan de sectoren kunnen afwijken. De sectoren wordt gevraagd het jaar 2003 maximaal te ontzien bij de vaststelling van de loonkoststijging.

Het maximumbedrag van een maaltijdcheque mag opgetrokken worden van € 5,55 tot € 6,00 door het werkgeversaandeel in de maaltijdcheque te verhogen van € 4,46 tot € 4,91.

2. statuut arbeiders-bedienden
De sociale partners kunnen gezien de economische toestand geen nieuwe initiatieven nemen inzake de toenadering van beide statuten. Aan de regering wordt gevraagd zich te engageren om geen parlementaire initiatieven terzake te ondersteunen.

De sectoren moeten onderhandelen over de afschaffing van de carensdag(en) voor de arbeiders. Ze moeten de kosten en de invloed daarvan op de loonnorm zelf bepalen.

3. tijdelijke werkloosheid
De sociale partners vragen aan de regering om het vergoedingspercentage bij tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2003 op te trekken van 60 tot 65%.

4. werkgelegenheid
De sociale partners verdeelden een overheidsbudget ter waarde van € 71 miljoen aan lastenverlagingen om de werkgelegenheid te bevorderen. De lastenverlaging voor ouderen wordt toegekend op 57 i.p.v. 58 jaar. De lastenverlaging voor startende ondernemers wordt verhoogd bij de aanwerving van een eerste, tweede of derde werknemer.

Aanpassingen aan het Rosetta-banenplan moeten toelaten meer jongeren, en in het bijzonder allochtone en gehandicapte jongeren en jongeren die alternerend leren en werken, aan te werven.

5. tijdskrediet
De huidige regeling blijft bestaan en wordt tegen eind 2003 geëvalueerd.

6. verlenging bestaande engagementen
De bestaande reglementering inzake brugpensioen en de financiering voor de risicogroepen worden verlengd voor 2 jaar, alsook het engagement om bijkomende inspanningen te leveren op het vlak van de permanente vorming en opleiding van de werknemers.

Tegen 20 januari 2003 moet blijken dat de achterban van de werkgevers en de vakbonden zich achter dit ontwerpakkoord kunnen scharen. Indien dit het geval is kunnen de onderhandelingen voor 2,5 miljoen werknemers in de privé-sector op sectoraal vlak verder gezet worden.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek