BBTK keurt voorstel van sectoraal akkoord PC 218 goed

Door: Marc Verboom | Op: 14/06/2011

Na herhaalde verzoeningspogingen wegens de halsstarrige houding van de werkgevers deed de voorzitster van het paritair comité (PC 218) een schriftelijk voorstel. De BBTK keurde dit voorstel op haar federaal comité van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (PC 218) goed. Hiermee komt een sectorakkoord voor 400.000 bedienden en kaderleden in zicht.

Het voorstel voorziet in de verhoging van de barema's en de reële lonen met 0,3% vanaf 1/1/2012. In de bedrijven met syndicale afvaardiging kan nog verder onderhandeld worden over de invulling van de 0,3% en dit voor 31/10/2011. Deze loonsverhoging komt uiteraard bovenop de jaarlijkse indexering (in januari) en de jaarlijkse baremieke verhogingen i.f.v. de beroepservaring.

Het systeem van de ecocheques (250 euro voor een voltijdse werknemer en een volledige referteperiode gewerkt of met gelijkgestelde dagen) wordt verlengd. Op bedrijfsvlak kan dit voordeel in een ander gelijkwaardig voordeel omgezet worden voor 31/10/2011 (of 31/5/2012 voor nieuwe ondernemingen). In bedrijven met een syndicale afvaardiging dient deze omzetting te gebeuren via CAO. In bedrijven zonder syndicale afvaardiging gebeurt dit via een voorafgaandelijke informatie door de werkgever aan de bedienden.

De toekenningsmodaliteiten voor de eindejaarspremie worden als volgt verbeterd:
  • de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve medische overmacht wordt gelijkgesteld met het ontslag gegeven door de werkgever;
  • de bedienden aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk van ten minste 6 maanden en die de onderneming verlaten voor het moment van de betaling van de eindejaarspremie (in principe in de maand december) hebben voortaan recht op een pro rata betaling van de eindejaarspremie;
  • de periodes van vaderschapsverlof, betaald educatief verlof en syndicaal verlof worden gelijkgesteld met gepresteerde dagen voor de berekening van de eindejaarspremie.

Verder is er ook een verhoging van de terugbetaling van het woon-werkverkeer met de trein. Vanaf 1/1/2012 betaalt de werkgever 80% van het treinabonnement en via het systeem van de "derde-betaler" wordt de overblijvende 20% ten laste genomen van de overheid (NMBS). De verplaatsingen met de trein zal geen euro meer kosten aan de bediende.

Om de participatiegraad aan vorming en opleiding voor het geheel van de bedienden in de sector jaarlijks te verhogen met 5% zijn een aantal concrete maatregelen uitgewerkt. Het recht op 4 opleidingsdagen in een periode van 2 jaar blijft onverminderd geldig. CEVORA, het opleidingscentrum van de sector, zal op voorstel van de sociale partners suppletieve opleidingsplannen kunnen opstellen voor de verschillende deelsectoren (bouw, groothandel, ICT, call centra, uitgeverijen, reisagentschappen, consultancy en andere diensten, ...) van het ANPCB.

Verder worden de bestaande brugpensioenregimes (vanaf 58 jaar en vanaf 56 jaar met 20 jaar nachtarbeid) verlengd.

Ook de bestaande regeling inzake tijdskrediet wordt verlengd. Bedienden die 4/5de tijdskrediet opnemen vanaf 55 jaar hebben recht op een aanvullende uitkering ten laste van het sociaal fonds van de sector.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek