Eisenbundel ANPCB (PC 218) ingediend

Door: Marc Verboom | Op: 01/04/2011

BBTK wenst een sectoraal akkoord met inhoud

Koopkracht

Substantiële en forfaitaire verhoging van barema's en werkelijke lonen

Ecocheques van 250 netto omzetbaar in gelijkwaardig voordeel op bedrijfsvlak mits akkoord van syndicale afvaardiging.

Verhoging van de minimumlonen en afschaffing van jongerenlonen.

Functieclassificatie

Verhoging van aantal klassen van 4 naar 6.
Verbetering geschillenprocedure.

Arbeidstijd

Registratie van de arbeidstijd.
Vermelding van dagen arbeidsduurvermindering en jaarlijkse vakantie op loonfiche.

Mobiliteit

Fietsvergoeding van 0,21 euro/km vanaf 1 km.
100% terugbetaling vervoerskosten openbaar vervoer via derdebetalerssysteem (80% werkgever en 20% overheid).
Afschaffing loonplafond (momenteel 24.000 euro) voor tussenkomst woon-werkverkeer met eigen wagen.

Vorming

Verhoging van het aantal vormingsdagen.
Verbetering van de controleprocedures (meldingsplicht aantal genoten vormingsdagen op loonfiche) en sancties in hoofde van de werkgevers.
Betere definitie vormingsdag, suppletief plan, ...
Invoering van een individueel opleidingstraject via een systeem van opleidingsattest of opleidings-CV.

Combinatie werk-privé

Verhoging van drempel 5% bij gelijktijdige afwezigheden in het kader van het tijdskrediet.
Verplichte vervanging.
Berekening van aanvullende brugpensioenvergoeding en opzeggingsvergoeding op basis van voltijds loon.
Invoering van anciënniteitsverlof.

Eindeloopbaan

Verlenging CAO brugpensioen 58 en 56 jaar.
Premie 4/5 tijdskrediet vanaf 50 i.p.v. 55 jaar.
Invoering premie 1/2 tijdskrediet vanaf 50 jaar.

Syndicale premie

Invoering van een sectorale syndicale premie.

Werkzekerheid

Beperking van onzekere contracten in aantal en tijd.
Invoering van een procedure bij meervoudig ontslag.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek