Eisenbundel logistiek (PC 226) ingediend

Door: Marc Verboom | Op: 01/04/2011

BBTK gaat voor een sectoraal akkoord met inhoud

In de aanloop van de 2-jaarlijkse sectorale onderhandelingen werd de volgende eisenbundel aan de werkgeversfederatie overhandigd:

1. koopkrachtverhoging

Verder zetten van het systeem van de ecocheques (250 euro per jaar). Een omzetting in een ander gelijkwaardig voordeel moet mogelijk blijven.

Een bruto verhoging van het barema en de reële lonen in centen.

2. functieclassificatie en barema

De opheffing van klasse 1.
Annualisering van de baremastappen (i.p.v. huidig systeem van elke 3 of 5 jaar).
Uitbreiding van het aantal stappen aan het einde van het huidige barema.
Vereenvoudiging van de procedure bij het indienen van beroep i.v.m. classificatie.

3. tussenkomst woon-werkverkeer

Volledige terugbetaling van de kosten openbaar vervoer via derdebetalerssysteem (80% werkgever en 20% overheid).
Verhoging van de vervoerskosten bij gebruik eigen wagen.
Invoering van een fietsvergoeding.

4. tijdskrediet

De premies bij 1/5de tijdskrediet vanaf 50 jaar en halftijds tijdskrediet vanaf 53 jaar verlengen voor onbepaalde duur.
Het bedrag van deze premies indexeren.
Verhoging van de drempel van 7% bij gelijktijdige afwezigheden in het kader van het tijdskrediet.
Te onderhandelen vervangingsregeling vastleggen.

5. flexibiliteit

Minimumtoeslag voor nacht- en ploegenwerk, voor het werken op zater-, zon- en feestdag en bij variabele uurroosters.
Geen dagcontracten via interim.
Evaluatie van de aanbeveling rond tijdsregistratie.
Uniform model van loonfiche met vermelding van meeruren, overuren, saldo verlofdagen.

6. vorming

Verhoging van het aantal vormingsdagen.
Verbetering en verduidelijking van het begrip vorming.
Vorming is een individueel recht.
Vorming vast te leggen in een onderhandeld vormingsplan.
Bij niet respecteren treedt sanctioneringsmechanisme in.

7. eindeloopbaan en brugpensioen

Uitstaprecht vanaf een bepaalde leeftijd uit "zware arbeidsregimes" (ploegen- en nachtwerk).
Aanpassing van de arbeidsorganisatie vanaf een bepaalde leeftijd.
Verlenging van de bestaande brugpensioenregelingen (58 jaar, 56 jaar en nachtarbeid, halftijds brugpensioen).

8. tweede pensioenpijler

Verhoging van de werkgeversbijdrage.
Aan te vullen met een sociaal luik.

9. overgang van onderneming

Bij overname van een commercieel contract van de ene naar de andere logistieke dienstverlener moet CAO 32bis van toepassing zijn.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek