IPA bemiddelingsvoorstel regering

Door: Marc Verboom | Op: 15/02/2011

Mobilisatie blijft

BBTK stelt vast dat, zoals gevraagd na het verwerpen van het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA), het bemiddelingsvoorstel van de regering op 2 punten tegemoet komt aan wat wij gevraagd hebben:
  • het luik welvaartsvastheid van de uitkeringen wordt uitgevoerd en versterkt met het invullen van het resterende deel van de budgettaire enveloppe voor de komende 2 jaar (niet enkel een invulling voor 2011, maar ook voor 2012);
  • de verlenging van de bestaande maatregelen (specifieke brugpensioenstelsels, opleidingen, risicogroepen, ...) en de verhoogde uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid (75% voor gezinshoofden en alleenstaanden en 70% voor samenwonenden).

BBTK betreurt echter dat de tijdelijke schorsingsmaatregel voor bedienden (zgn. economische werkloosheid voor bedienden) verlengd wordt voor onbepaalde duur zonder extra omkadering.

Wat de loonvorming betreft is er een verhoging van het minimumloon van 120 euro per jaar. Deze verhoging is ruim onvoldoende en gebeurt niet via de verhoging van het bruto loon. BBTK blijft het geen goede zaak vinden dat de collectiviteit moet instaan voor de verhoging van het minimumloon en niet de werkgevers.

De regering bevestigt het behoud van de index voor de komende 2 jaar en er is geen sprake meer van de wil om het indexsysteem aan te passen in functie van de volatiliteit. Anderzijds blijven de werkgevers en meerdere politieke partijen aandringen op een dergelijke studie of een hervorming of afschaffing van de automatische indexering van de lonen.
De regering herneemt echter wel de maximum marge voor loonsverhogingen van 0,3% (enkel in 2012). BBTK blijft dit onaanvaardbaar vinden in een periode dat meer en meer bedrijven weer winsten zullen uitkeren aan de aandeelhouders en vette bonussen aan het management. BBTK blijft dan ook vrije onderhandelingen in de sectoren en bedrijven eisen.

In verband met de harmonisatie van het arbeiders- en bediendestatuut blijft BBTK gaan voor een harmonisering naar boven voor alle werknemers. BBTK stelt vast dat de regering voor de komende jaren een vooruitgang voorziet voor de opzeggingstermijnen van de arbeiders die echter ruim onvoldoende is en die grotendeels door de collectiviteit zal worden gedragen. Daar staat tegenover dat er niet meer geraakt wordt aan de opzeggingstermijnen voor de bedienden beneden het loonplafond (30.500 euro bruto jaarloon) en dat de bedienden boven dit loonplafond "slechts beperkt" zullen inleveren (3% in 2012 - 2013 en 6% vanaf 2014).
BBTK stelt met tevredenheid vast dat er in het bemiddelingsvoorstel van de regering geen sprake meer is van de "definitieve regeling" voor de opzeggingstermijnen zoals voorzien in het ontwerp van IPA. Een regeling die wij catastrofaal vonden voor arbeiders én bedienden. Wij blijven echter op onze hoede bij nieuwe onderhandelingen of voor initiatieven door de politiek. BBTK blijft voorstander van nieuwe onderhandelingen op basis van nieuwe pistes in het kader van de algemene doelstelling van de gelijke behandeling van arbeiders en bedienden. Deze gelijke rechten kunnen er alleen komen via een harmonisatie naar boven, zonder extra kosten voor de collectiviteit. Voor de arbeiders moet de opzeggingstermijn van 3 maanden per 5 jaar anciënniteit bereikt worden binnen een aanvaardbare termijn.

Rekening houdend met bovenstaande zal BBTK zich blijven inschrijven in de mobilisatie en acties georganiseerd door het ABVV.
BBTK wijst er op dat deze mobilisatie meer dan nodig zal zijn tegen de aangekondigde besparingsmaatregelen op Belgisch niveau en de sociale afbraakpolitiek van Europa (onder leiding van Merkel).

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek