Geen afbraak van nationale sociale modellen

Door: Marc Verboom | Op: 07/02/2011

Brief aan Eerste Minister Leterme

Naar aanleiding van de Europese Top te Brussel op 4 februari maakten ABVV en ACV per brief de volgende boodschap over aan de Eerste Minister.

"Wij maken ons ernstige zorgen over de wending in het debat over de economische governance.

Het Europees Vakverbond heeft onlangs fors gereageerd ten aanzien van de Commissie, de Europese Raad en het Hongaarse Voorzitterschap om te protesteren tegen de manier waarop de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds de reddingsplannen in Griekenland en Ierland hebben toegepast. Het EVV stelde aan de kaak dat vertegenwoordigers van de Commissie de autonomie van de sociale gesprekpartners en het belang van de sociale dialoog met de voeten treden en doen alsof ze vergeten dat de lonen onder de bevoegdheid van de Lidstaten vallen en niet onder die van de Europese Unie.

De informatie die we kregen ter voorbereiding van de Europese Top van vrijdag 4 februari doet ons vrezen dat deze aanvallen tegen Ierland en Griekenland slechts de voorbode zijn van een grootschalig offensief tegen de nationale sociale modellen van de landen van de Eurozone, of zelfs van alle Lidstaten van de Unie.

Zo hebben wij kennis gekregen van de voorstellen die de Duitse Bondskanselier Merkel op deze top wil formuleren, met name wat betreft de afschaffing van de loonindexeringsmechanismen, de herziening van de pensioenleeftrijd, de benchmarkingprocedures en de eventuele sanctiemechanismen.

Deze voorstellen bevestigen trouwens de optiek van de Europese Commissie in haar jaarlijks onderzoek van de groei.

Zoals u weet behoort de loonvorming niet tot de bevoegdheid van de Europese Unie (punt 5 van artikel 153 van het Verdrag). Ook punt 1 van artikel 153 bepaalt dat de Unie het optreden van de Lidstaten op het vlak van sociale zekerheid en sociale bescherming van werknemers ondersteunt en aanvult, maar zich niet in de plaats van de Lidstaten mag stellen. Het is bijgevolg onaanvaardbaar dat de Raad op unilaterale manier beslissingen probeert te nemen die betrekking hebben op de nationale systemen van loonindexering en op de pensioenstelsels.
Meer bepaald zijn wij geschokt door het feit dat Duitsland onze loonindexeringsystemen in vraag stelt. We verwachten dan ook van de regering dat zij alles in het werk stelt om onze loonindexeringsystemen op Europees vlak te vrijwaren.

Samen met het Europees Vakverbond hebben wij het idee van een versterking van de economische governance ondersteund. Maar deze governance mag zich er niet toe beperken van de lonen, arbeidsvoorwaarden en systemen van sociale bescherming de enige variabele grootheden te maken. Zij mag ook niet gelijkstaan met tussenkomsten in het recht en de vrijheid van onderhandelen van de sociale partners zoals die vastgelegd zijn in de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie. Integendeel, governance betekent het opnemen en coördineren naar boven toe van de budgettaire, fiscale en monetaire beleidsmaatregelen waarmee de Europese Unie de weg naar een duurzame groei van de economie kan terugvinden.

Wij hopen dat u onze opmerkingen op de volgende Europese Raad kunt doorgeven."

Namens ABVV en ACV


Ondertussen heeft Eerste Minister Leteme deze boodschap duidelijk overgebracht aan Angela Merkel.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek