Ontwerp van IPA onaanvaardbaar voor BBTK

Door: Marc Verboom | Op: 19/01/2011

Een eerste reactie

BBTK heeft de ontwerptekst van het Interprofessioneel Akkoord (IPA) geanalyseerd. We stellen vast dat deze tekst op essentiële onderdelen niet overeenkomt met het mandaat dat we aan de leiding van het ABVV hebben gegeven, noch met het mandaat waartoe de instanties van het ABVV besloten hadden.


Opheffen discriminaties tussen arbeiders en bedienden

Tijdens de overgangsperiode (2012 - 2017) zullen de verbeteringen aan de opzeggingstermijnen/ontslagvergoedingen voor de arbeiders zo goed als volledig door de sociale zekerheid gedragen worden. Op het zelfde ogenblik is er wel al een verslechtering van het bediendestatuut voorzien.

Op termijn worden, op een amper verhulde manier, de principes van een "eenheidsstatuut" vastgelegd. Het invullen van de details zal voor eind 2012 moeten onderhandeld worden. Nu al is duidelijk dat deze definitieve regeling (vanaf 2018) inzake opzeggingstermijnen/ontslagvergoedingen:
  • minder bescherming zal bieden aan de bedienden;
  • meer zal kosten aan de sociale zekerheid;
  • en het ontslag goedkoper zal maken voor de werkgevers.
De ontslagbescherming van de bedienden met een jaarloon hoger dan 30.535 euro zal substantieel verminderen. Deze categorie van bedienden wordt gewoon afgeschaft.

Het voorakkoord voorziet eveneens het definitief veralgemenen van de tijdelijke werkloosheid voor bedienden en dit zelfs zonder de omkadering die in de tijdelijke crisismaatregelen was voorzien. Dit creëert bijkomende flexibiliteit voor de werkgevers terwijl ook hier de rekening wordt doorgeschoven naar de collectiviteit.

BBTK wijst erop dat het laten dragen van de kosten door de sociale zekerheid neerkomt op het doorschuiven van de rekening naar de werknemers. De sociale zekerheid wordt namelijk rechtstreeks of onrechtstreeks voor het grootste gedeelte betaald door de werknemers zelf. Bovendien stelt BBTK vast dat de complexiteit van de voorstellen zo groot is dat de juridische zekerheid op basis hiervan onmogelijk bereikt kan worden.


Loonvorming

De loonmarge van maximaal 0,3%, te onderhandelen voor 2012, is onvoldoende. Zeker aangezien steeds meer bedrijven opnieuw winst maken. Bovendien is dit principe van een maximale loonstijging in tegenspraak met de logica van een indicatieve loonnorm en vrije onderhandelingen in de sectoren en bedrijven, zoals voorzien in de wet op de concurrentiekracht van 1996. Bovendien, ook al stelt BBTK vast dat het indexsysteem de komende 2 jaar behouden blijft, laat het ontwerpakkoord verstaan dat er na 2012 belangrijke wijzigingen aan het indexsysteem zullen worden aangebracht. De verklaringen van UNIZO laten hierover geen enkele twijfel bestaan.

Van de eis tot het verhogen van het interprofessioneel minimumloon is geen spoor te bekennen, nochtans één van de basisvoorwaarden van een dergelijk solidariteitsakkoord ten einde de loon- en arbeidsvoorwaarden van de minst beschermden te verbeteren.


Op woensdag 26 januari zullen de militanten van BBTK, na raadpleging in de diverse afdelingen, zich definitief uitspreken.
Een verbetering van het arbeidersstatuut, zeker!!!
Maar zonder achteruitgang voor de bedienden!!!

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek