Nog geen interprofessioneel akkoord

Door: Marc Verboom | Op: 23/12/2010

Een akkoord wellicht niet haalbaar voor het einde van het jaar

Op dit moment is het niet duidelijk hoe de onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2011 en 2012 verder zullen verlopen. Waarschijnlijk zal het overleg over Kerstmis en Nieuwjaar worden getild en zal het januari worden vooraleer er eventueel een ontwerpakkoord zal komen. De standpunten tussen werkgevers en vakbonden liggen nog zeer ver uit elkaar waardoor de onderhandelingen zeer stroef verlopen.

De VERLENGING van diverse BRUGPENSIOENSTELSELS (op 56 jaar na 40 jaar loopbbaan, de specifieke regimes in de bouw, voor werknemers die 's nachts en in ploegen hebben gewerkt of een zwaar beroep uitoefenen) dienen verlengd te worden voor de jaren 2011 en 2012. De werkgevers koppelen de verlenging aan de evaluatie voorzien in het Generatiepact. Indien de evolutie van de tewerkstellingsgraad in de leeftijdscategorie van 55 tot 65 jaar niet 1,5 maal het Europese gemiddelde (EU 15) haalt, dreigen de werkgevers met het afschaffen van deze stelsels en de invoering van de loopbaan van minimaal 40 jaar als voorwaarde om met brugpensioen te kunnen gaan. We vrezen dat deze evaluatie niet op een objectieve manier zal gebeuren.

In de sectoren moet op een vrije manier kunnen onderhandeld worden over de LONEN. De werkgevers blijven voorstellen op de tafel leggen om in te grijpen in het indexsysteem. Voor ons kan en zal op geen enkele manier kunnen geraakt worden aan het indexsysteem. Bovendien is er voor de werkgevers geen enkele ruimte voor koopkrachtverhoging boven de index. De vertegenwoordigers van de middenstand verzetten zich zelfs tegen het optrekken van het gewaarborgd minimum maandloon.

Wat betreft het dossier ARBEIDERS/BEDIENDEN zijn de maskers afgevallen. De werkgevers hebben een voorstel gedaan dat voor iedereen, bedienden én arbeiders, onaanvaardbaar is. Nu is voor iedereen duidelijk wat zij (en anderen) beogen met het fameuze "eenheidsstatuut". Iedereen is gewaarschuwd. Het voorgestelde nieuwe systeem met betrekking tot de opzeggingstermijnen, dat vanaf een te bepalen moment van toepassing zou worden op alle werknemers, is ronduit catastrofaal voor alle bedienden.
De huidige minimum wettelijke opzeggingstermijn voor bedienden van 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit in de onderneming wordt serieus afgebouwd (*). En voor de meeste arbeiders zal het nieuwe systeem amper een verbetering inhouden (in bepaalde sectoren bestaan zelfs al voordeliger opzeggingstermijnen voor arbeiders). Bovendien voorziet het voorstel dat slechts een gedeelte zal onderworpen zijn aan belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Op een ander gedeelte zullen geen inhoudingen gebeuren waardoor dit gedeelte van de opzeggingstermijn in de toekomst geen rechten creëert in de sociale zekerheid. Deze minimale opzeggingstermijnen zouden aangevuld worden met een netto premie ten laste van de sociale zekerheid (RVA), zoals bij de huidige tijdelijke crisismaatregelen.
Iedereen zal begrijpen dat het door de werkgevers gedane voorstel onaanvaardbaar is en dat hierover niet verder kon onderhandeld worden.

Wat betreft de harmonisering van de statuten blijft BBTK voorstander van een harmonisering naar boven. De arbeiders moeten dezelfde rechten krijgen als de bedienden. Het is duidelijk dat iedereen die een "eenheidsstatuut" wil tot stand brengen de afbouw van het bediendestatuut nastreeft. In het IPA 2011 - 2012 kunnen belangrijke stappen gezet worden in deze harmonisering zonder afbreuk wordt gedaan aan het bediendestatuut.


(*) ter illustratie en onder voorbehoud circuleren de volgende gegevens:

anciënniteit huidige wettelijike minimum opzeggingstermijn bedienden voorstel nieuwe opzeggingstermijnen
0 - 5 jaar
3 maanden of 13 weken                                                                        
7 dagen tot 8 weken + premie 1.666 euro                                          
5 - 10 jaar
6 maanden of 26 weken                                                                                           
8 weken + premie 1.666 euro

10 - 15 jaar
...
9 maanden of 39 weken
16 weken + premie 1.666 euro
...


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek