Elektronische maaltijdcheques mogelijk

Door: Marc Verboom | Op: 29/11/2010

Indien ze beantwoorden aan bepaalde modaliteiten en kenmerken en een bepaalde procedure wordt gevolgd

Het Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010 (Belgisch Staatsblad 23 november 2010) maakt het mogelijk dat maaltijdcheques vanaf 1 januari 2011 op een elektronische manier worden ter beschikking gesteld van de werknemers.


De voornaamste kenmerken van de elektronische maaltijdcheques blijven dezelfde als bij de papieren maaltijdcheques, met dat verschil dat de elektronische maaltijdcheques niet aan de werknemers worden overhandigd maar op een maaltijdchequerekening worden gecrediteerd.


Het KB legt aan de verstekkers van de elektronische maaltijdcheques een aantal voorwaarden op:
 • de elektronische maaltijdcheques kunnen alleen ter beschikking gesteld worden door een uitgever die gezamelijk erkend is door de ministers van Sociale Zaken, Werk en Economische Zaken;
 • een aantal regels op inzake veiligheid en bescherming van de persoonlijke levensfeer (privacy) (informaticasysteem dat permanent beschikbaar is, gegevens mogen niet onrechtmatig gewijzigd of gewist kunnen worden, gegevens mogen alleen gebruikt kunnen worden die betrekking hebben op het beheren ervan, gegevens mogen niet meegedeeld worden aan derden, gegevens worden bewaard gedurende de termijnen voorzien in RSZ wetgeving, ...);
 • het aantal elektronische maaltijdcheques en het bruto bedrag ervan, verminderd met het persoonlijk aandeel van de werknemer, moeten vermeld worden op de maandelijkse loonafrekening;
 • de werknemer moet het saldo en de geldigheidsduur kunnen nagaan van de elektronische maaltijdcheques die hem werden toegekend en die nog niet gebruikt zijn;
 • het gebruik van de elektronische maaltijdcheques mag geen kosten voor de werknemer teweeg brengen; behalve in het geval van diefstal of verlies mag de kost van de vervangende drager (zie verder) ten laste van de werknemer worden gelegd, echter zonder de nominale waarde van 1 maaltijdcheque te overschrijden.


Het KB verduidelijkt een aantal modaliteiten m.b.t. het gebruik van de elektronische maaltijdcheques:
 • de maaltijdchequerekening is geen financiële rekening maar een databank waarop de maaltijdcheques worden opgeslagen en beheerd door een uitgever ervan (zie hoger);
 • de elektronische maaltijdcheques worden iedere maand, in 1 of meer keren, gecrediteerd op de maaltijdchequerekening van de werknemer in functie van het aantal dagen effectieve prestaties;
 • voor de betaling met de elektronische maaltijdcheques dient de werknemer een drager te gebruiken; de keuze van de drager komt toe aan de uitgever van de elektronische maaltijdcheques (speciale maaltijdchequekaarten, betaling per sms, ...), maar moet gratis zijn voor de werknemer (behalve in geval van verlies of diefstal);
 • de elektronische maaltijdcheques kunnen opgedeeld worden (de aankoop hoeft niet te gaan om een veelvoud van de waarde van 1 maaltijdcheque); de maaltijdcheque heeft een waarde van 6 euro; indien men een aankoop doet van 14 euro zullen 2 maaltijdcheques gedebiteerd worden en blijft het saldo van 2 euro beschikbaar voor een latere aankoop;
 • het principe first-in-first-out moet van toepassing zijn; hetgeen betekent dat automatisch de maaltijdcheque met de korste geldigheidsduur zal gebruikt worden;
 • uiterlijk 1 week voor de vervaldatum wordt de werknemer hiervan op de hoogte gebracht.


Het KB legt op dat de keuze voor de invoering van elektronische maaltijdcheques enkel kan op basis van een sectorale CAO of een CAO op bedrijfsvlak. Indien er op bedrijfsvlak geen syndicale afvaardiging bestaat dan moet de keuze voor de elektronische maaltijdcheques worden geregeld via een individuele schriftelijke overeenkomst en de vermelding ervan in het arbeidsreglement.

De CAO moet o.a. bevatten: de modaliteiten van de omkeerbaarheid van de keuze, de termijnen van de verandering van de uitbetalingswijze van de maaltijdcheques en (eventueel) de aan de werknemer aan te rekenen kosten bij verlies of diefstal van de drager.


De regeling van de elektronische maaltijdcheques zal na 3 jaar aan een evaluatie onderworpen worden.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek