Reactie op de Septemberverklaring van de Vlaamse regering

Door: Marc Verboom | Op: 28/09/2010

In overleg werken aan werk

Het Vlaams ABVV, ACV en ACLVB hebben kennis genomen van de beleidsverklaring van de Vlaamse regering die minister-president Peeters op maandag 27 september 2010 heeft voorgesteld aan het Vlaams Parlement.

De vakbonden verwelkomen de aandacht voor mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving en de initiatieven die deze regering voor hen op het getouw wil zetten via de bouw van sociale woningen, de bestrijding van de armoede en de sociale uitsluiting, de automatische toekenning van sociale rechten en de investeringen in de zorgsector.

We blijven ons echter ernstige zorgen maken over de concrete besparingsplannen die in de komende weken op tafel zullen komen in het licht van de begrotingsopmaak 2011 en de impact daarvan op de werknemers en de werkzoekenden in Vlaanderen. De werkloosheid in Vlaanderen is nog steeds hoog en stijgt nog bij de kansengroepen op de arbeidsmarkt: jongeren, allochtonen en 50-plussers. Deze groepen moeten daarom maximaal ontzien worden.

Bijkomende besparingen in het beleidsdomein Werk, in de begeleidings- en opleidingscapaciteit van de VDAB of in subsidies voor organisaties die werken met kansengroepen kunnen voor ons dan ook niet. Meer zelfs, we eisen extra investeringen in de begeleiding van langdurig werkzoekenden en 50-plussers, in werkervaringsprojecten en loopbaanbegeleiding. We betreuren dat de regering momenteel maar weinig openlijk communiceert over haar concrete budgettaire plannen. Het sociaal overleg blijft in de beleidsverklaring overigens onderbelicht.

Het Vlaams ABVV, ACV en ACLVB verwachten van deze regering dat ze in de komende weken en maanden tot een volwaardig overleg met alle sociale partners komt over:
  • de begroting 2011 en de impact op de beleidsdomeinen Werk en Economie;
  • de transitie van de Vlaamse industrie en een toekomstgericht industrieel en innovatiebeleid;
  • inspraak van de sociale partners in de subregionale economie- en arbeidsmarktdossiers via de SERR en RESOC.

Het Vlaams ABVV, ACV en ACLVB wijzen de Vlaamse regering er op dat een warme samenleving valt of staat met voldoende en aantrekkelijke jobs in de dienstverlening en de zorgsector. We rekenen er dan ook op dat de regering op korte termijn duidelijkheid verschaft over haar voornemens en middelen met betrekking tot het sociaal overleg binnen de overheid, de zorg- en welzijnssectoren en het onderwijs.

In de Septemberverklaring gaat ook heel wat aandacht naar de federale regeringsonderhandelingen. Voor het Vlaams ABVV, ACV en ACLVB is de toetssteen bij de overdracht van federale bevoegdheden naar Vlaanderen niet de Octopusnota maar wel de principes van solidariteit en draagkracht.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek