Nieuwe regeling in geval van ziekte

Door: Marc Verboom | Op: 05/12/2002

Een nieuwe regeling inzake arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van toepassing vanaf 1 december 2002.

Een nieuwe regeling inzake arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval gaat in vanaf 1 december 2002.

De verwittiging van de arbeidsongeschiktheid bij de werkgever

De werknemer is verplicht zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval. Net zoals vroeger moet de werknemer een geneeskundig getuigschrift aan zijn werkgever voorleggen wanneer een CAO of het arbeidsreglement dit voorschrijft of wanneer de werkgever erom vraagt.

Nieuw is dat de wet nu zelf stelt dat het geneeskundig getuigschrift niet alleen melding moet maken van de arbeidsongeschiktheid maar ook van de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid en of de werknemer zich met het oog op de controle door de werkgever zich al dan niet kan verplaatsen.

Net zoals vroeger zal de werknemer het getuigschrift moeten opsturen naar de werkgever of het op de onderneming moeten (laten) afgeven binnen 2 werkdagen (tenzij dit anders bepaald bij CAO of in het arbeidsreglement) vanaf de dag van de arbeisongeschiktheid of de dag van de ontvangst van het verzoek om een geneeskundig getuigschrift te overhandigen. Enkel overmacht kan de werknemer van deze verplichting ontslaan.

De controle van de arbeidsongeschiktheid

De werknemer mag, net zoals vroeger, niet weigeren een door de werkgever gemachtigd en betaald geneesheer te ontvangen, noch zich door deze te laten onderzoeken.

Nieuw is dat voortaan de controle maar kan worden verricht door een arts die gerechtigd is om de geneeskunde uit te oefenen en die 5 jaar ervaring heeft als huisarts of een daarmee vergelijkbare praktijk. Bij elke opdracht moet de controlearts een verklaring van onafhankelijkheid ondertekenen die dient als garantie dat de controlearts volledig onafhankelijk is ten opzichte van de betrokken werkgever en werknemer waarbij hij de controle uitoefent. De controle kan niet worden uitgeoefend door de preventie-adviseur-arbeidsgeneesheer van de onderneming.

Een controle die niet wordt uitgevoerd overeenkomstig de wet zal niet als een geldige controle kunnen worden beschouwd en zal ook geen gevolgen hebben.

In tegenstelling tot vroeger wordt de opdracht van de controlearts voortaan nauwkeuriger omschreven. De controlearts gaat na of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is, verifieert de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid en, in voorkomend geval, de andere medische gegevens (zoals vermelding ziekte, ongeval, arbeidsongeval, beroepsziekte) die bijvoorbeeld van belang zijn voor de betaling van het gewaarborgd loon.

Alle andere medische vaststellingen blijven zoals vroeger onder het beroepsgeheim. Een controle uitgevoerd met miskenning van het beroepsgeheim is zoals vroeger nietig.

De controlearts overhandigt zo spoedig mogelijk zijn bevindingen schriftelijk aan de werknemer. De bevindingen van de controlearts moeten dus niet dadelijk op het ogenblik van het medisch onderzoek worden geformuleerd. De term zo spoedig mogelijk laat onder meer toe dat er contact wordt opgenomen met bijvoorbeeld de behandelend geneesheer of dat er bijkomende onderzoeken worden uitgevoerd.

De eigenlijke vaststelling van de controlearts wordt dan schriftelijk aan de werknemer overgemaakt. De werknemer kan zijn conclusies trekken en kan desgevallend de nodige schikkingen treffen (na contact met de behandelend geneesheer) om in beroep te gaan.

De nieuwe wetgeving spreekt zich eveneens uit over het gewaarborgd loon. Vanaf de datum van het eerste controleonderzoek waartoe de werknemer werd uitgenodigd of de datum van het eerste huisbezoek van de controlearts kan aan de werknemer het recht worden ontzegd op gewaarborgd loon.

De procedure in geval van betwisting

De nieuwe wetgeving regelt tenslotte ook hoe een geschil tussen het advies van een controlarts en de bevindingen van de behandelend geneesheer wordt beslecht.

Er zijn 2 mogelijke oplossingen. Ofwel wendt men zich tot de rechtbank; ofwel wordt het geschil opgelost via een scheidsrechtelijke procedure bepaald in de wet. De beslissing via een scheidsrechtelijke procedure is definitief en bindend voor beide partijen.

Vanaf het ogenblik dat de controlearts zijn bevindingen aan de werknemer heeft overgemaakt, heeft de werknemer of de werkgever het recht binnen 2 werkdagen een arts-scheidsrechter aan te wijzen. De aanwijzing van een arts-scheidsrechter is het teken dat één van de betrokken partijen niet akkoord gaat met de gedane vaststellingen.

De arts-scheidsrechter moet voorkomen op een lijst die wordt bijgehouden op het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. De arts moet voldoen aan de voorwaarden zoals hoger vermeld.

De werkgever kan de controlearts en de werknemer kan de behandelend geneesheer uitdrukkelijk machtiging geven om een arts-scheidsrechter aan te duiden.

De arts-scheidsrechter voert het medisch onderzoek uit en beslist in het medisch geschil binnen 3 werkdagen na zijn aanwijzing. De arts-scheidsrechter brengt de behandelend geneesheer en de controlearts op de hoogte van zijn beslissing. De werknemer en de werkgever worden schriftelijk per aangetekende brief op de hoogte gebracht.

De kosten van deze procedure en de eventuele verplaatsingskosten vallen ten laste van de verliezende partij. Een KB heeft de kosten van het honorarium vastgelegd op € 75 en de administratieve kosten op € 38.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek