Geen forfaitaire waardering GSM gebruik voor privé-doeleinden

Door: Marc Verboom | Op: 03/06/2010

Omstreden KB ingetrokken

In november 2009 had de regering de intentie om via een KB een forfaitaire regeling op te leggen betreffende het voordeel van het privégebruik van een GSM die door de werkgever aan de werknemer wordt ter beschikking gesteld (zie eerder bericht dd. 18/1/2010). Het voordeel komt voort uit het feit dat de aankoop van het GSM-toestel wordt gefinancierd of mede gefinacierd door de werkgever en dat het gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Indien de werkgever een "systeem" heeft en toepast waardoor een uitsplitsing tussen privé- en professioneel gebruik wordt gemaakt is er geen voordeel van alle aard.


Voordeel van alle aard

Een voordeel van alle aard wordt gedefinieerd als elk voordeel dat door de werkgever aan de werknemer wordt toegekend omwille van of naar aanleiding van het uitoefenen van de arbeidsovereenkomst. Deze voordelen worden volgens artikel 2 van de loonbeschermingswet van 12 april 1965 als loon beschouwd en zijn bijgevolg in principe onderhevig aan RSZ-bijdragen en belastingen. Andere voorbeelden van voordelen van alle aard zijn:
  • kosteloze beschikking over een woning of deel ervan;
  • kosteloze levering van brandstoffen door de werkgever;
  • leningen tegen voordelig tarief;
  • privégebruik van een bedrijfswagen;
  • ter beschikking stellen van een GSM voor privégebruik;
  • ter beschikking stellen van een PC en/of internetaansluiting en -abonnement;
  • ...

Dergelijke voordelen van alle aard moeten volgens Cassatierechtspraak naar de reële waarde in hoofde van de werknemer gewaardeerd worden.

De regering beoogde met het KB de invoering van een forfaitaire waardering, zijnde 12,50 euro per maand. Oorspronkelijk zou de regeling ingaan per 1 januari 2010. Nadien werd de toepassing uitgesteld tot 1 april 2010. De regering besliste om het KB in te trekken. 


Behandeling door RSZ

Het intrekken van het KB heeft ertoe geleid dat velen denken dat er dus geen heffing van socialzekerheidsbijdragen kan of dient te gebeuren. Niets is minder waar. De GSM die ook voor privédoeleinden kan gebruikt worden is een voordeel van alle aard waarop socialezekerheidsbijdragen dienen ingehouden te worden. Bij gebrek aan een forfaitaire waardering moet volgens de hoger genoemde regel het voordeel in natura zo juist mogelijk geschat worden naar de werkelijke waarde. M.a.w. de waardering van het voordeel kan voor iedere werknemer (of groep van werknemers) afzonderlijk gebeuren naargelang een aantal modaliteiten (type van toestel, type van abonnement, beperkt gebruik, onbeperkt gebruik, ...). Meestal zal een onderneming een forfaitair bedrag (5 euro per maand ???) aan de werknemers aanrekenen.


Fiscale behandeling

Het ontwerp van het ondertussen ingetrokken KB handelde enkel over de behandeling van het voordeel op het vlak van de socialezekerheidsbijdragen. Voor het fiscale luik blijft ook hier dus de regel van kracht dat het voordeel moet gewaardeerd worden naar de werkelijke waarde.


De raming van de voordelen van alle aard wordt autonoom bepaald door de administratie van de RSZ en de belastingadministratie. M.a.w. de waardering van een zelfde voordeel kan verschillend zijn op sociaal en op fiscaal vlak!!!


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek