Ecocheques in de sector ANPCB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 01/06/2010

Volgens het sectoraal akkoord 2009 - 2010 dient de "tweede schijf" ecocheques betaald te worden in juni 2010

In de sector van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (ANPCB of PC 218) is de koopkrachtverhoging zoals voorzien in het Interprofessioneel Akkoord 2009 - 2010 vastgelegd in de sectorale overeenkomst van 16 juli 2009.

In principe is de koopkrachtverhoging voor 2009 en 2010 voorzien in de vorm van ecocheques. Op bedrijfsvlak kon hiervan afgeweken worden door een gelijkwaardig voordeel te voorzien (zie verder onder omzetting in gelijkwaardig voordeel).

Een "eerste schijf" aan ecocheques ter waarde van 125 euro (of een gelijkwaardig voordeel) werd betaald in november 2009.


1. Welk bedrag aan ecocheques?

Iemand die voltijds én gedurende de volledige referteperiode gewerkt heeft, heeft in juni 2010 recht op 250 euro aan ecocheques.
De referteperiode is de periode van 12 maanden voorafgaand aan de maand waarin de ecocheques moeten worden betaald: dus van 1 juni 2009 tot 31 mei 2010.

Voor een voltijdse bediende die niet gedurende de volledige referteperiode heeft gewerkt (later in dienst, vroeger uit dienst, schorsing van de arbeidsovereenkomst, ...) kan het bedrag van 250 euro herleid worden in verhouding tot de gepresteerde periode. In ieder geval zijn de periodes gedekt door loon, vakantiegeld en het gewaarborgd loon bij ziekte en de periode van moederschapsverlof gelijkgestelde periodes die niet in mindering kunnen gebracht worden.

De bediende die tijdens de referteperiode deeltijds is tewerkgesteld heeft recht op:
  • 250 euro indien de wekelijkse arbeidsduur 4/5 of meer van de voltijdse arbeidsduur bedraagt;
  • 200 euro indien de wekelijkse arbeidsduur tussen 3/5 en 4/5 van de voltijdse arbeidsduur ligt;
  • 150 euro indien de wekelijkse arbeidsduur tussen 1/2 en 3/5 van de voltijdse arbeidsduur ligt;
  • 100 euro indien de wekelijkse arbeidsduur minder dan 1/2 van de voltijdse arbeidsduur bedraagt.

Ook deze bedragen kunnen nog herleid worden in functie van de reëel gepresteerde periode tijdens de referteperiode.

De koopkrachtverhoging van 250 euro netto is ook verworven voor de jaren na 2010 (het gaat om een recurrent en definitief verworven voordeel). De manier waarop (onder de vorm van ecocheques ???) staat echter nog niet vast.


2. (Para)fiscale aspecten

De ecocheques zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Deze vrijstelling is enkel van toepassing indien:
  • de nominale waarde van de ecocheque maximaal 10 euro is;
  • op de ecocheque de vermelding staat dat de geldigheid beperkt is tot 24 maanden vanaf de datum van uitreiking;
  • de ecocheque uitsluitend kan gebruikt worden voor het aanschaffen van ecologische producten en diensten;
  • het totale bedrag van de ecocheques op jaarbasis en per werknemer niet hoger ligt dan 125 euro in 2009 en 250 euro in 2010.

Bovendien mogen de ecocheques niet toegekend zijn ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel.


3. Omzetting in gelijkwaardig voordeel

De omzetting van deze koopkrachtverhoging onder de vorm van ecocheques in een gelijkwaardig voordeel is voorzien in de sectorale CAO. Deze omzetting diende ten laatste op 30 oktober 2009 via een schriftelijk akkoord met de vakbondsafvaardiging (CAO) te gebeuren. Indien deze omzetting niet gebeurde voor deze datum is de sectorale regeling met ecocheques automatisch van toepassing.« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek