Bezuinigingen? Neen. Fiscale fraude bestrijden? Ja

Door: Marc Verboom | Op: 20/05/2010

Dulbea-studie in opdracht van het ABVV bevestigt omvang van de fiscale fraude

Op initiatief van het ABVV werd in het interprofessioneel akkoord (IPA) 2009 - 2010 de fraudebestrijding als één van de prioriteiten opgenomen. Vakbonden en werkgevers verbonden zich ertoe hieraan mee te werken binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Bedoeling was aanbevelingen te formuleren om het beleid inzake fraudebestrijding te verbeteren. Maar van bij het begin werden de werkzaamheden in de CRB door de werkgevers geblokkeerd.

De strijd tegen de fiscale fraude is voor het ABVV altijd een belangrijke zaak geweest en kadert binnen een rechtvaardige fiscaliteit, zowel op Belgisch als Europees niveau. Volgens een internationale studie van professor Schneider (overgenomen in het rapport van de parlementaire commssie rond de fiscale fraude) is de zwarte economie in ons land goed voor 60 miljard euro, hetgeen neerkomt op een inkomstenderving van 30 miljard euro voor de staatskas. Dit is heel wat meer dan de 6,6 miljard waar de heer Clerfayt (MR), staatssecretaris voor de bestrijding van de fiscale fraude, het over heeft.

Om de omvang van de fiscale fraude aan te tonen en om te proberen de politieke en economische actoren eindelijk te overtuigen zich in te schrijven in een concreet en daadkrachtig beleid van fraudebestrijding vroeg het ABVV aan Dulbea (ULB) een studie uit te voeren.

De onderzoekers schatten dat de Belgische overheid elk jaar 16 tot 20 miljard euro misloopt door belastingontduiking. De onderzoekers gebruikten 2 verschillende methodes. In een eerste methode vergeleek men (na correcties) het gezinsinkomen onttrokken aan de enquête over het gezinsbudget met het inkomen van de natuurlijke personen dat werd aangegeven aan de belastingadministratie. Voor 2006 liepen de niet ontvangen inkomsten op tot 20 miljard euro of bijna 6% van het BBP. De tweede methode bestond uit een vergelijking tussen het theoretische en het effectieve BTW-tarief. De zwarte economie wordt zo geschat op 48 miljard euro. Dat komt neer op 24 miljard euro aan gederfde fiscale en sociale inkomsten. Het aandeel van de sociale fraude (niet betalen van sociale bijdragen en onrechtmatig opstrijken van uitkeringen) wordt geschat op 8 miljard euro. De fiscale fraude bedroeg in 2008 volgens deze methode dus 16 miljard euro of 4,6% van het BBP.

Wat stelt een bedrag van 20 miljard euro voor en wat zouden we ermee kunnen doen?

Op basis van 20 miljard euro aan misgelopen inkomsten kost de fraude iedere Belg in feite 150 euro per maand (600 euro per maand voor een gezin van 4 personen).
20 miljard euro betekent ongeveer 800 euro per maand extra voor ieder van de 2 miljoen gepensioneerden.

Als men in een eerste fase al de helft van de fraude zou kunnen recupereren (10 miljard) dan zou, zoals het ABVV voorstelt, het pensioenbedrag met een 1/4 kunnen verhoogd worden door het berekeningspercentage op te trekken van 60 naar 75% van het vroeger vediende loon voor de werknemers uit de privé-sector (kostprijs 2,4 miljard euro) en zouden de pensioenen van morgen kunnen betaald worden (kostprijs 7,6 miljard euro).

De voorstellen van het ABVV om de fiscale fraude te bestrijden

In deze tijden van financiële en economische crisis moet voor het ABVV de strijd tegen de fiscale fraude en tegen de ontsporingen van ons huidig financieel systeem dé prioriteit zijn. In België toont de hoogte van het bedrag aan dat er een enorme marge bestaat om in te grijpen via o.a. volgende maatregelen:
  • de concrete uitwerking van alle aanbevelingen van de parlementaire commissie over de fiscale fraude;
  • het afschaffen van het bankgeheim;
  • het efficiënter maken van de belastingadministratie (o.a. het invoeren van een systeem vergelijkbaar met hetgeen in Frankrijk bestaat en waar de banken elk jaar de gegevens over de rekeningen, de rekeninghouders en de interesten ter beschikking stelt van de belastingadministratie in de vorm van een elektronisch gegevensbestand).
« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek