AnciŽnniteitspremies

Door: Marc Verboom | Op: 09/04/2010

Fiscus sluit zich aan bij richtlijn van de RSZ

Sinds 2004 aanvaardt de RSZ onder bepaalde voorwaarden het betalen van een anciënniteitspremie aan een werknemer zonder dat deze premie onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen.

De voorwaarden zijn de volgende:
  • maximaal 2 keer gedurende de loopbaan worden toegekend;
  • een eerste keer ten vroegste tijdens het kalenderjaar waarin de werknemer 25 jaar in dienst is en voor zover de premie niet meer dan een bruto maandwedde bedraagt;
  • een tweede keer ten vroegste tijdens het kalenderjaar waarin de werknemer 35 jaar in dienst is en voor zover de premie niet meer dan tweemaal een bruto maandwedde bedraagt.

Sedert 1 januari 2009 is deze RSZ-regeling aangevuld en verduidelijkt met volgende bepalingen:
  • de bruto maandwedde is het "normale" bruto loon voor de normale prestaties (er moet dus geen rekening gehouden worden met maatregelen van tijdelijke aard zoals het tijdelijk verminderen van de prestaties in het kader van het tijdskrediet, zorgverlof, ...);
  • de bruto maandwedde mag vervangen worden door het gemiddeld bruto bedrag van een maandloon in de onderneming (i.p.v. het bruto maandloon van de betrokkene); beide berekeningswijzen mogen in één kalenderjaar niet samen toegepast worden; dit gemiddeld bruto maandloon in de onderneming wordt per kalenderjaar vastgesteld op basis van de verhouding tussen de uitbetaalde lonen en het aantal tewerkgestelde voltijds equivalenten tijdens het voorgaande jaar;
  • indien de toegekende anciënniteitspremie het toegelaten bedrag (maximaal bruto maandwedde of gemiddeld bruto bedrag van een maandloon in de onderneming) overschrijdt, is alleen het gedeelte boven het toegelaten bedrag onderhevig aan de betaling van RSZ (voorheen het volledige bedrag van de premie).

Vanaf nu en met terugwerkende kracht voor alle anciënniteitspremies betaald sinds 1 januari 2009 sluit de belastingadministratie zich aan bij het standpunt van de RSZ. De anciënniteitspremies worden dus voortaan op dezelfde manier behandeld door de RSZ en de fiscus.« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek