Informatieplicht over verderzetting collectieve ziekteverzekeringen

Door: Marc Verboom | Op: 27/06/2009

Vanaf 1 juli 2009 moet de werkgever de werknemer op de hoogte brengen

Indien een werkgever een collectieve ziekteverzekering voor de werknemers heeft afgesloten kan de werknemer deze verzekering op individuele basis verder zetten. Vanaf 1 juli 2009 is de werkgever verplicht om de werknemer van dit recht op de hoogte te brengen.

Een werknemer kan genieten van een collectieve ziekteverzekering als aanvullend voordeel. Onder collectieve ziekteverzekering wordt verstaan:
  • een niet-verplichte zorgverzekering (bijvoorbeeld tandverzorging, brillen en lenzen, ...);
  • een hospitalisatieverzekering;
  • een aanvullende invaliditeitsverzekering;
  • een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wanneer een werknemer door één of andere oorzaak (pensioen, ontslag, beëindiging tijdelijke arbeidsovereenkomst, faillissement, ...) zijn collectieve ziekteverzekering verliest heeft hij samen met de medeverzekerden (partner en kinderen) het recht om deze verzekering op individuele basis te behouden en verder te zetten. Het behoud van de collectieve ziekteverzekering is met andere woorden niet langer gebonden aan de arbeidsrelatie van de werknemer. Voorwaarde is wel dat de werknemer (of zijn medeverzekerden) gedurende 2 jaar onafgebroken waren aangesloten bij de collectieve verzekering.

De individuele voortzetting moet dezelfde dekking en voordelen bieden als de collectieve verzekering. Er mogen geen bijkomende medische formaliteiten onder de vorm van een medisch onderzoek, een medische vragenlijst of een extra wachttijd opgelegd worden. De premieberekening bij de overgang kan enkel op basis van een aantal strikt wettelijk vastgelegde criteria. De leeftijd is er de voornaamste van. Op het moment van de overgang moet de premie berekend worden op basis van de leeftijd van de werknemer (of van de medeverzekerden), tenzij in geval van voorfinanciering. Voorfinanciering betekent dat de werknemer tijdens de periode van de collectieve verzekering een bijkomende premie betaalt waardoor hij op het moment van het verlies van de collectieve verzekering en de individuele verderzetting ervan een gunstiger tarief krijgt (meestal een premie berekend op basis van de leeftijd op het moment van intrede).

Informatieplicht werkgever en te volgen procedure

Wanneer een werknemer zijn voordeel van de collectieve ziekteverzekering verliest moet de werkgever hem op de hoogte brengen van zijn recht op individuele verderzetting.
Binnen 30 dagen na het verlies van het voordeel van de collectieve verzekering informeert de werkgever de werknemer over:
  • het tijdstip van het verlies van de verzekering;
  • het recht op de individuele verderzetting;
  • de termijn waarbinnen het recht dient uitgeoefend te worden;
  • de contactgegevens van de verzekeringsmaatschappij.

De werknemer (en eventueel medeverkzekerden) brengen binnen 30 dagen de verzekeringsmaatschappij op de hoogte van hun wil om de verzekering geheel of gedeeltelijk verder te zetten.

De verzekeringsmaatschappij dient binnen 15 dagen een aanbod aan de werknemer te doen. Dit aanbod informeert de verzekerde over de dekkingsvoorwaarden en over de termijn van 30 dagen waarover de werknemer beschikt om al dan niet dit aanbod te aanvaarden.

De werknemer (en eventueel medeverzekerden) hebben 30 dagen tijd om het aanbod te aanvaarden. Gebeurt dit niet binnen deze termijn dan vervalt het recht op de individuele verderzetting. Indien het aanbod wordt aanvaard gaat de individuele verzetting in vanaf het ogenblik waarop de collectieve verzekering een einde nam.« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek