Ecocheques

Door: Marc Verboom | Op: 04/06/2009

KB i.v.m. vrijstelling van RSZ bijdrage verschenen

Het uitzonderlijk interprofessioneel akkoord 2009 - 2010 voorziet in een "nieuw betaalmiddel", de ecocheque (zie ook bericht dd. 19/2/2009).

Het KB van 14 april 2009 (Belgisch Staatsblad 20 mei 2009) legt een aantal nadere regels vast en bepaalt de voorwaarden waaronder de ecocheque is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdrage.

De toekenning moet vervat zijn in een CAO op sectoraal of bedrijfsvlak (in uitzonderlijke gevallen via een individuele schriftelijke overeenkomst indien er geen syndicale afvaardiging is en het gaat om een personeelsgroep die niet door een CAO wordt beoogd).

De CAO (of individuele overeenkomst) moet volgende zaken bevatten:
  • de hoogste nominale waarde van de ecocheque (maximum 10 euro per cheque);
  • de frequentie van toekenning van de ecocheque gedurende een kalenderjaar.

De ecocheque moet op naam van de werknemer worden afgeleverd of de gegevens betreffende de ecocheques (aantal, bedrag) worden vermeld op de individuele rekening van de werknemer.

Op de ecocheque moet duidelijk vermeld staan dat:
  • de geldigheid beperkt is tot 24 maanden;
  • het gebruik beperkt is tot de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter (zie lijst bericht dd. 19/2/2009);
  • de ecocheque niet geheel of gedeeltelijk voor geld kan omgeruild worden.

Het totale bedrag van de ecocheques mag niet meer bedragen dan 125 euro per werknemer in 2009 en 250 euro per werknemer in 2010.

De ecocheque mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel.

Indien al deze voorwaarden zijn vervuld worden de ecocheques vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.

Dit KB treedt in werking vanaf 1 maart 2009.
Het is echter wachten op het resultaat van de sectorale onderhandelingen voor de periode 2009 - 2010.

Het was de bedoeling om de ecocheques ook vrij te stellen van belastingen. Deze fiscale vrijstelling is echter nog niet geregeld.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek