Vlaamse aanmoedigingspremie

Door: Marc Verboom | Op: 25/03/2009

Akkoord in Vlaamse regering over tijdelijke verhoging premie 

Na enig politiek gekibbel in de Vlaamse regering is de verhoging van de Vlaamse aanmoedigingspremie "herstructurering" dan toch eindelijk goedgekeurd.

We zijn verheugd dat de Vlaamse regering dit besluit heeft genomen zoals door de vakbonden gevraagd. Dit is een belangrijke sociale maatregel in het licht van de huidige economische crisis. De maatregel moet toelaten ontslagen te vermijden of het aantal ontslagen te beperken.

Sedert 2002 kent de Vlaamse overheid een aanmoedigingspremie "herstructurering" toe aan de werknemers die hun arbeidsduur verminderen in het kader van een herstructureringsplan. Deze formule wordt nu tijdelijk (tot december 2010) versterkt en de premies worden opgetrokken. Men spreekt voortaan van een "overbruggingspremie".

Voorwaarden

De premie geldt voor werknemers tewerkgesteld in het Vlaams Gewest.

Het moet gaan om een bedrijf in moeilijkheden of herstructurering (federale wettelijke erkenning) of een bedrijf met een herstructureringsplan. Dit plan moet voldoen aan volgende voorwaarden:
  • aantonen dat er een substantiële daling is van de economische activititeit (ten minste 20% minder omzet of productie);
  • afspraken bevatten over de (tijdelijke) arbeidsduurvermindering (aard en duurtijd van de maatregelen, aantal betrokken arbeidsplaatsen, ...);
  • goedgekeurd zijn door de ondernemingsraad, de syndicale delegatie of het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis van deze overlegorganen, opgenomen worden in het arbeidsreglement.

Welke arbeisduurvermindering en hoeveel bedraagt de premie?

Wat de arbeidsduurvermindering betreft maakt men een onderscheid in 3 groepen. Het bedrag van de maandelijkse premie staat in verhouding tot de arbeidsduurvermindering ten aanzien van de normale voltijdse arbeidsduur:

arbeidsduurvermindering bruto premie                    netto premie
10 tot 19% 135,71 euro 95 euro                     
ten minste 20% 207,14 euro 145 euro
50% 492,85 euro 345 euro

Alleenstaanden ontvangen in geval de arbeidsduurvermindering ten minste 20% bedraagt een extra premie ter waarde van 43,35 euro bruto per maand.
Indien tijdens de periode van de arbeidsduurvermindering een opleiding wordt gevolgd wordt de premie verhoogd met 58,59 euro bruto per maand.

De toekenning van de (gecumuleerde) premie(s) mag er niet toe leiden dat het bruto loon van voor de arbeidsduurvermindering wordt overschreden.

De overbruggingspremie mag niet gecumuleerd worden met een uitkering in het kader van het federale stelsel tijdskrediet, noch met een andere Vlaamse aanmoedigingspremie (in het kader van het zorgkrediet of opleidingskrediet), noch met een werekloosheidsuitkering.

Duurtijd

De premie kan toegekend worden voor een periode van 6 maanden en is verlengbaar voor nog eens 6 maanden indien de voorwaarden van de omzetdaling of daling in de productie nog steeds kan aangetoond worden (maximaal 12 maanden). De aanvraag tot verlenging moet ten laatste op 30 juni 2010 gebeuren.
Het uitkeren van de premie is uiteraard gekoppeld aan de looptijd van het herstructureringsplan en de daarin voorziene periode van arbeidsduurvermindering. 

Procedure

Nadat de werkgever een positief antwoord van de Vlaamse administratie heeft ontvangen moet elke werknemer individueel zijn/haar aanvraag indienen bij de Vlaamse overheid - Dienst "Aanmoedigingspremie en Sociale Promotie". Het formulier moet deels door de werkgever en deels door de werknemer ingevuld worden. Meer informatie en aanvraagformulieren via de website www.werk.be


Dit besluit treedt in werking vanaf 20 maart 2009 en loopt tot 31 december 2010.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek