Sectorale eisenbundel ANPCB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 23/02/2009

Na het IPA starten de sectorale loononderhandelingen

Na het afsluiten van het (uitzonderlijk) interprofessioneel akkoord (IPA) blijft ons principe "Samen Sterk" meer dan ooit overeind. Voor de BBTK betekent dit een sectorale eisenbundel indienen om te komen tot een sectoraal akkoord, liever dan meteen te gaan onderhandelen op bedrijfsniveau. Zo behouden we de solidariteit tussen de bedienden in alle ondernemingen van de sector. Op die manier kunnen de bedrijven van de sector niet onderling concurreren op basis van de loon- en arbeidsvoorwaarden. Bovendien doen we ook iets voor alle bedienden tewerkgesteld in de sector, ook waar geen vakbond aanwezig is. Voor heel wat bedienden is dit nog steeds het geval (vooral in de kleinere bedrijven).

De volgende eisenbundel voor het ANPCB (PC 218) werd ingediend:

koopkrachtverhoging

In het uitzonderlijk IPA werd afgesproken om met een netto enveloppe aan loonsverhoging te werken. Deze enveloppe moet maximaal ingevuld worden en de verworven koopkrachtverhoging moet ook na de periode 2009 - 2010 verder blijven bestaan (m.a.w. ze moet recurrent zijn).

woon-werkverkeer

 • volledige terugbetaling van de kosten voor het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (via derde-betalerssysteem: 80% door de werkgever en 20% door de overheid)
 • afschaffing van het loonplafond voor de terugbetaling van de kosten voor het woon-werkverkeer met de eigen wagen
 • invoering van een fietsvergoeding en het aanmoedigen van carpoolen

 

tijdskrediet

 • aanvullende premies bij 1/5 tijdskrediet vanaf 50 jaar
 • verhoging drempel tijdskrediet met aandacht voor de impact op de tewerkstelling
 • berekening van de vergoedingen in geval van herstructurering en brugpensioen op basis van het voltijds loon voor werknemers in tijdskrediet

 

flexibiliteit

 • beperking in de tijd van de contracten voor bepaalde duur en het gebruik van interimcontracten, met overgang naar een contract voor onbepaalde duur
 • geen nieuwe proefperiode (na contract voor bepaalde duur en interimcontract) 
 • gelijkstelling van de gewerkte periodes in het kader van een contract voor bepaalde duur en een interimcontract

 

brugpensioen

 • verlenging van het brugpensioen vanaf 58 jaar
 • brugpensioen vanaf 56 jaar (ploegenarbeid met nachtarbeid)
 • verbetering van de vergoeding bij overgang van zwaar naar licht werk

 

vorming

 • versterking van het recht op een individueel opleidingsplan
 • betere definitie van het begrip opleiding/vorming
 • verbetering van de controlemechanismen en van het recht op controle van de syndicale afvaardiging
 • vermelding van de 4 vormingsdagen op de loonfiche
 • versterking van de vormingsinspanningen voor werkzoekenden

 

syndicale premie

 • invoeren van een syndicale premie 

 

syndicale werking

 • verlaging drempel voor de oprichting van een syndicale afvaardiging
 • verhoging van het aantal vormingsdagen voor vakbondsafgevaardigden 

 

Daarnaast moet er uitvoering gegeven worden aan bepalingen uit de vorige CAO. Zo moeten er concrete resultaten geboekt worden inzake diversiteit en mobiliteit. De vakbonden hebben hieromtrent verschillende voorstellen neergelegd in de daartoe opgerichte werkgroepen zonder dat dit tot nu toe tot resultaten heeft geleid.

 

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek