Sectorale eisenbundel logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 30/01/2009

Na het IPA starten de sectorale loononderhandelingen


Na het afsluiten van het (uitzonderlijk) interprofessioneel akkoord (IPA) blijft ons principe "Samen Sterk" meer dan ooit overeind. Voor de BBTK betekent dit een sectorale eisenbundel indienen om te komen tot een sectoraal akkoord, liever dan meteen te gaan onderhandelen op bedrijfsniveau. Zo behouden we de solidariteit tussen de verschillende bedienden in alle ondernemingen van de sector. Op die manier kunnen de bedrijven van de sector niet onderling concurreren op basis van de loon- en arbeidsvoorwaarden. Bovendien doen we ook iets voor alle bedienden tewerkgesteld in de sector, ook waar er geen vakbond aanwezig is. Voor heel wat bedienden is dit nog steeds het geval (vooral in de kleinere bedrijven).

De volgende eisenbundel voor de sector logistiek (PC 226) werd ingediend:

maximale koopkrachtverhoging

In het uitzonderlijk IPA werd afgesproken om met een netto enveloppe aan loonsverhoging te werken. Deze enveloppe moet maximaal ingevuld worden en de verworven koopkrachtverhoging moet ook na de periode 2009 - 2010 verder blijven bestaan (m.a.w. ze moet recurrent zijn). 

barema en functieclassificatie

 • annualisering van de baremastappen
 • bijkomende stappen in het barema na 40 jaar anciënniteit
 • opheffing van de jongerenbarema's
 • uitbreiding en verfijning van de criteria voor de functiebeschrijvingen
 • vereenvoudiging van de beroepsprocedure i.v.m. klachten functieclassificatie

 

woon-werkverkeer

 • regionale mobiliteitsplanning
 • volledige terugbetaling van de kosten voor het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (via derde-betalerssysteem: 80% door werkgever en 20% door overheid)
 • hogere terugbetaling van de kosten voor het woon-werkverkeer met de eigen wagen

 

tijdskrediet

 • aanvullende premies bij tijdskrediet vanaf 50 jaar
 • verhogen en indexeren van de aanvullende premies
 • verhoging van de drempel voor het tijdskrediet

 

flexibiliteit

 • vastleggen van een minimale toeslag voor het leveren van prestaties 's nachts, in ploegen, bij variabele uurroosters, op zaterdag, zondag of feestdag
 • beperking van de contracten voor bepaalde duur en het gebruik van interimcontracten
 • periode van interim wordt gelijkgesteld met proefperiode
 • deeltijdse contracten met een minimale halftijdse arbeidsduur 

 

brugpensioen en eindeloopbaan

 • verlenging van het brugpensioen vanaf 58 jaar
 • verlenging van het brugpensioen vanaf 56 jaar (ploegenarbeid met nachtarbeid)
 • invoeren brugpensioen zwaar beroep (na prestaties in variabele uurroosters)
 • mogelijkheid van uitstap uit zware werkomstandigheden (nacht, variabel uurrooster, ...)

 

vorming en ontslagbegeleiding

 • minimaal 5 dagen opleiding of vorming per bediende
 • betere definitie van het begrip opleiding en vorming
 • herziening en verbetering van de ontslagbegeleiding

 

tweede pensioenpijler

 • uitbreiding door invoering van een sociaal luik
 • hogere werkgeversbijdrage aan het stelsel

 

diversiteit

 • onderzoek van een concreet actieplan naar tewerkstelling doelgroepen

 

syndicale premie

 • verhoging van het bedrag syndicale premie

 

sociaal overleg

 • uitbreiding bevoegdheden en werkingsmogelijkheden
 • verhoging aantal leden syndicale delegatie
 • verbetering clausule meervoudig ontslag
 • overleg bij iedere reorganisatie
 • toepassing CAO 32bis bij verandering van werkgever bij overname commercieel contract

 

We houden jullie via dit kanaal verder op de hoogte van het verloop van deze onderhandelingen ...

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek