Geen economische werkloosheid voor bedienden

Door: Marc Verboom | Op: 17/01/2009

Reactie van bediendevakbonden op de uitspraken van het VBO

In De Tijd van 15 januari lanceert het VBO bij monde van Pieter Timmermans vlak na het afsluiten van een uitzonderlijk interprofessioneel akkoord de piste van de econmische werkloosheid voor de bedienden. Hiermee lost hij een schot voor de boeg waarmee de bediendevakbonden niet kunnen akkoord gaan.

Pieter Timmermans stelt in dit interview als directeur-generaal van het sociaal departement van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO): "Ik hoor meer en meer vragen of in deze uitzonderlijke omstandigheden voor sommige groepen bedienden toch geen tijdelijke werkloosheid ingevoerd kan worden. Bedrijfsleiders dreigen nu mensen te moeten laten vertrekken die ze voor hun ervaring liever zouden houden. Dat kan vermeden worden als ze een aantal maanden kunnen overbruggen. Het is niet de bedoeling alle bedienden in de tijdelijke werkloosheid te steken. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel. Daarnaast streven we natuurlijk naar een meer fundamentele toenadering tussen arbeiders en bedienden. Maar dat probleem lossen we niet tegen Pasen op."

Pieter Timmermans lijkt hier vooral te willen profiteren van de economische situatie om na een uitzonderlijk interprofessioneel akkoord een aantal andere uitzonderlijke maatregelen op een drafje te willen doorvoeren. Wij laten ons niet opjagen. Voor ons is het duidelijk dat de tijdelijke economische werkloosheid voor de bedienden enkel kan besproken worden binnen een globaal te onderhandelen pakket voor de harmonisering van het arbeidersstatuut naar dat van de bedienden. We wensen nu geen voorafname op deze globale onderhandelingen.

Het ballonnetje dat de VBO topman hier oplaat brengt namelijk verschillende problemen met zich mee:

  • waar wordt precies de grens getrokken tussen een "uitzonderlijke" en de normale situatie?
  • voor welke bedienden kan dit en voor welke niet?
  • wie betaalt voor de extra kost in de sociale zekerheid (werkloosheidsuitkeringen)? 

Economische werkloosheid, zoals ze momenteel voor de arbeiders gehanteerd wordt, legt overigens een gigantisch probleem van inkomensgarantie voor de werknemers bloot. Werknemers in tijdelijke economische werkloosheid boeten immers vaak fors in op hun inkomen. Ze vallen voor de periode van de economische werkloosheid terug op een werkloosheidsuitkering, eventueel (niet in alle gevallen en sectoren) aangevuld door een aanvullende uitkering in hoofde van de werkgever of gesolidariseerd via een (sectoraal) systeem van bestaanszekerheid. Dergelijke systemen bestaan momenteel niet voor de bedienden, aangezien de wet geen economische werkloosheid voor de bedienden voorziet.

Overigens zou het ook betekenen dat de werkgeversbijdrage aan de sociale zekerheid moet verhogen. De uitbreiding van het systeem van economische werkloosheid tot de bedienden zou immers extra uitgaven voor de sociale zekerheid (werkloosheidsuitkeringen) tot gevolg hebben. Zijn de werkgevers bereid om deze extra kosten te betalen?

We bereiden als bediendevakbonden het dossier over het harmoniseren van de statuten van arbeiders en bedienden verder voor. Het is alleen in het kader van dit globale dossier dat deze problematiek kan behandeld en overlegd worden.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek